Zpracovani masa v anglietini

Ka¾dé gastronomické zaøízení èelí výzvì pøipravit porci masa na významnou èást lidí døíve nebo pozdìji. Porce by mìly být dodateèné a také uspoøádány v co nejkrat¹í dobì, aby se zabránilo ztrátì chuti z dlouhodobého skladování.

Nová technologie na¹tìstí tuto skuteènost vyøe¹ila tím, ¾e nabídla kuchaøùm mo¾nost mechanického zpracování masa. Øezací maso umístìné uvnitø no¾ù zvy¹uje jeho ¹»avnatost, ani¾ by ztratila baculatost zpùsobenou tradièním rozbitím. Umo¾òují také zamezit rozstøikování tekutin, co¾ se projevuje zvý¹ením hygieny ve smyslu knihy.Na námìstí rozli¹ujeme dva typy vrtulníkù, li¹ící se pøedev¹ím pohonem, zpracovatelskou kapacitou a dostupnými funkcemi. Cena jednotlivých modelù závisí zejména na pou¾itých materiálech, výrobci a pou¾itých øe¹eních.Ruèní øezaèka je pøírodní pøístroj urèený pøedev¹ím pro osoby pro soukromé úèely a malou gastronomii. Svaly u¾ivatele jsou hnací silou, kterou klika nechá komponenty projít strojem. Velkou hodnotou tohoto typu zaøízení je malé mno¾ství obsazeného prostoru a vzhledem k pomìrnì vysoké cenì (od 800 do 10 tisíc PLN mohou být ceny pro své vlastní u¾ivatele nerentabilní. Nevýhodou je jednoznaènì ni¾¹í výrobní kapacita ve srovnání s ní¾e uvedenou elektrickou øezaèkou.Elektrický chopper je organizace urèená pøedev¹ím pro gastronomická zaøízení. Na rozdíl od ruèní øezaèky se váleèky s lopatkami otáèejí pomocí motoru.Díky vypnutí kliky a omezení role vkládání masa výraznì zvy¹uje zpracovatelskou kapacitu. Jediným limitem se zdá být forma operátora (a¾ 400 kusù za hodinu. Tento typ zaøízení zabere trochu místa ne¾ ruèní ekvivalent a velký poplatek (od pøibli¾nì 2,5 tisíce a¾ do desítky nebo tisíce zlotých je silnou pøeká¾kou, aby ho vzali doma.