Zakonik prace 92

Pøi zkoumání ustanovení Zákoníku práce je zamìstnavatel povinen poskytovat pohodlné a hygienické pracovní podmínky a v¹echny pøístroje a instituce musí být schopny certifikovat, tj. Oznaèení shody CE.

Certifikace, tj. Posouzení shody výrobku, je systematický mechanismus pro zkoumání období, kdy konkrétní produkt splòuje specifické po¾adavky (zde a pro bezpeènostní po¾adavky. Certifikace stroje má nìkolik aspektù. Doká¾e dosáhnout designového èasu nebo výrobce ve výrobní fázi. Osvìdèení mù¾e být provedeno pøíjemcem produktù nebo jinou osobou, ne¾ je návrháø, výrobce nebo pøíjemce produktù.Z právního hlediska byla certifikace strojního zaøízení zavedena smìrnicí 2006/42 / ES ze dne 17. kvìtna 2006 o my¹lení strojù. Byl pøedlo¾en právnímu systému v Polsku zákonem ministra hospodáøství ze dne 21. øíjna 2008, ve skuteènosti minimální po¾adavky na strojní zaøízení (vìstník zákonù è. 199, bod 1228, který se konal 29. prosince 2009.Certifikace stroje platí pro samotný stroj, výmìnné zaøízení, bezpeènostní komponenty, zdvihací pøíslu¹enství, øetìzy, lana a øemeny.Kritéria pro certifikaci stroje v celé Evropské unii jsou stanoveny v pøíloze è A já radìji 2006/42 / ES, s názvem: základními po¾adavky na kontrolu bezpeènosti a ochrany zdraví na konstrukci a provozu strojù.Navíc smìrnice zavádí rozdìlení strojù na zvlá¹» nároèné a dal¹í.Certifikace strojù a zaøízení, které definují vysoký stupeò rizika související s jejich provozem a aplikací, se nyní provádí v dobì návrhu. Jiné nástroje a instituce podléhají certifikaci bìhem interní kontroly výroby.Struènì øeèeno, v¹echna zaøízení a instituce, které jsou schopny urèitým zpùsobem ohrozit ¾ivot nebo zdraví zamìstnance, vèetnì majetku a ¾ivotního prostøedí, podléhají certifikaci, tedy posouzení shody.