Vzdilani etyoleteho ditite

Dìti jsou energetické sopky. Bì¾í, skákají, pøevracejí a stresují, znovu se otoèí a opravdu nekoneènì. Èasto je obtí¾né je uvést do poøádku. A pak ne v¹echno. Dìti jsou také vizitky rodièù. Jak dìlat na¹e dìti aktivní trávení èasu a v souèasné dobì nevypadaly jako obìti pøírodní katastrofy?

©lehané ¹aty, ¹pinavý límec, roztrhané koleno - to jsou vìci, které se dotýkají v¹ech rodièù. Získáváme nové obleèení, opravíme otvory, nosíme vlhké kapesníky a kabelky, v nich¾ je mnoho dìtí, kapesníkù, kartáèù, stejnì jako cizí první pomoci. Obleèení pro zmìnu, skryté ve zbytku ta¹ky, nejsou øe¹eními, ale pro zoufalé. Stan není jen ¹ortky, ¹aty nebo punèochy. Vlasy velmi èasto uvádìjí první housle.

Jak rychle znièit slo¾itì tkané úèesy - v¹ichni maminka ví. Jak tì¾ké je pøinést vlasy dívky na úroveò pøedstavující estetiku pøed odchodem z domu - ka¾dý otec ví. Nebude fungovat bez profesionálního vybavení. Obvyklé gumy se èasto shroma¾ïují z vlasù. Prámiky, peèlivì spletené v rohu pískovi¹tì, se rozplývají za pìt minut. Ka¾dý úèes musí být podporován, a proto se kromì elastických kapel, høebenù, kapel a ¹tipku ¹tìstí v¾dy stojí za to mít klip s vámi. Je dùle¾ité, aby byly spony bezpeèné, ale také z jemných materiálù. Pevný tuhý, bodavý plast nejen rychle vytvoøí v pískovce, ale pøimìje dìti, aby nedovolily rodièùm do vlasù, aby se na dal¹í dvacet let. Pohodlná, jemná vlásenka, pøizpùsobená hornímu okraji dítìte, mù¾e alespoò pøispìt k udr¾ení této reprezentativní slo¾ky v jednom stupni.

Pokud je úèes pøesvìdèen, ta¹ka je zabalená, dítì se usmívá a rodiè vyzbrojený vhodnou trpìlivostí a energií - mù¾ete se vydat. V závislosti na tom, kde se výlet jede, vyberte úèes. Pokud dnes posíláme dítì na celý den v mateøské ¹kole, stojí za to postarat se o:- stabilita,- pohodlí,- vzhled.Dobré a starat se o:- jerking,- bìh,- pádu,- ztráty prvkù.

A a¾ se vrátíte, mù¾ete si s ní vyèesat vlasy.