Vyvoj tihotenstvi eini 14 tydnu

První plány pro dítì chce být nejdùle¾itìj¹í. Dùvodem je, ¾e v¹echny orgány jsou vytváøeny a ¾ivotních hodnot, v dal¹ích mìsících se stav jiné ¾enské dítì je prakticky jediný. Není tedy divu, ¾e lékaøi sledovat budoucna, já to zejména v tìchto raných fázích jejich vzhledu velmi po¾ehnaném zále¾elo sebe, sna¾il se dostat nemocný a neléèí silné léky, které by mohly zpùsobit trvalé po¹kození budoucnost dítìte. Je v¹ak známo, ¾e není mo¾né ukonèit stavbu po dobu 9 mìsícù, a snìhem a chladem, zvlá¹tì pøi slunovratu a pøi pøíle¾itosti velkých hormonálních zmìn v ¾enském systému, je prakticky nemo¾né odstranit.

Nejprve byste nemìli paniku, kdy¾ zjistíte, ¾e bìhem tìhotenství máte nachlazení. Pøi malém nachlazení se bude budoucí matka velmi dobøe vypoøádat, bez nutnosti lékaøského zákroku. Mìli byste v¹ak dbát na to, aby nákup drog v prvních ètyøech mìsících volby nebyl daleko vhodný. V této podobì stojí za to dùvìøovat starým a snadným prostøedkùm pro chladu na¹ich babièek. Èaj s citrónem, medem a malinovou ¹»ávou a cibulí a èesnekovým sirupem (i pøes to, ¾e je to velmi ¹patné, ve kterém neublí¾í plodu, a to nám pomù¾e a studená vùnì projde v prùbìhu týdne.

https://tea-active.eu/cz/Tibettea Active - Jedinečný recept na zdravou páteř a klouby!

Na druhou stranu, v poøadí nachlazení bìhem tìhotenství by mìla trvat a¾ mnohem vysoce ne¾ v období pøed tìhotenstvím nachlazení. Vzhledem k tomu, pokud jde o lehkou studenou a výtok z nosu bìhem tìhotenství mù¾eme léèit babièka zpùsoby, napøíklad zápal plic (a velmi ráda, ¾e kdy¾ je na¹e síla velmi omezený seznam vzhled a hormony, bude nyní mnohem obtí¾nìj¹í.

Pokud jde o otravné výtoky bìhem tìhotenství, velmi úspì¹ným pøístupem bude vytvoøení inhalace z vody pøidáním stolní soli nebo ¾aludeèních kapièek, máty, heømánku nebo levandule. Èasto vyfukujte nos, abyste zabránili vnikání sekretu do krku, a okam¾itì zlikvidujte pou¾ité tkánì. Mù¾ete také dostat nosní kapky, které zpùsobí, ¾e vá¹ nos vypadá lépe, ale bude mnohem u¾iteènìj¹í získat poslední pøipravenou s vìdomím dìtí, proto¾e jsou mnohem lep¹í. Ale nezapomeòte, ¾e je nezahájím déle ne¾ 3 dny.