Umila inseminace krut

Touha zalo¾it rodinu je èasto vytvoøena nejen s pøijetím usnesení o sòatku, ale také s vá¹ením majetku dítìte nebo roz¹íøením rodiny. Nane¹tìstí, v silách pøíkladù z nových dùvodù je obtí¾né se ukázat a je tøeba podniknout kroky nebo rozhodnout o umìlé inseminování.

Existuje mnoho dùvodù, proè páry volí metody in vitro. Dá se pak vidìt napøíklad obstrukci vejcovodù, problémy s indukcí ovulace u ¾eny nebo pomìrnì jednoduché parametry samèí spermatu. Nìkdy se navzdory mnoha studiím vyslovuje, ¾e lékaøi nejsou schopni urèit pøíèinu neplodnosti, co¾ platí i pro vhodné metody jejího pøijetí. Kdy¾ jiné formy oplodnìní selhávají, páry jsou obzvlá¹tì pøijaty pro umìlé oplodnìní, tj. Ty, které jsou pøená¹eny mimo ¾enský reprodukèní systém. Spoèívá v kombinování spermií a vajeèných bunìk v laboratorních podmínkách. S tímto modelem mají øe¹ení èasto heterosexuální páry, které navzdory mnoha snahám nevedly k pøirozenému hnojení. Tato technologie stále zpùsobuje spoustu kontroverzí a pro mnohé páry, které chtìjí mít potomky, je pùvodní cesta.

Za zmínku stojí také to, ¾e pøi urèování této metody by mìlo být stanoveno, zda dostaneme ze spermatu na¹eho partnera nebo spermie dárce. Èasto vybírá tato zdravotní stav tohoto partnera skvìlou pøíle¾itost. První datum u lékaøe je kombinováno se skuteèným lékaøským dotazníkem a oba partneøi jsou zodpovìdní za jeho kontrolu. Pokud se léèba uskuteènila døíve, mìli byste si s sebou dát i celou lékaøskou dokumentaci. Lékaø obvykle zkoumá ¾enu díky ultrazvuku a øídí jí øadu nových testù. A èlovìk si musí vzpomenout na zkoumanou spermu, hra se postoupí druhému specialistovi, napø. Urologovi. Dal¹í náv¹tìva pøiná¹í hodnocení výsledkù pøedchozích studií a výbìr konkrétní metody hnojení. Èasto jsou nepostradatelné dal¹í dal¹í výzkumy, jako jsou virologické, které jsou oba partneøi. Pak konèí pøíprava na hnojení, co¾ je hormonální stimulace ¾eny. Dal¹ím krokem je u¾ívání spermií èlovìka a vajeèných bunìk ¾eny. V laboratoøi odborníci spojují buòky se spermatem. Díky tomu se nacházejí embrya, která se pozdìji pomocí vhodného katétru øadí mezi ¾eny. Po asi dvou týdnech byste mìli jít do vyhledávání.