Uhlovy bezpeenostni system

Pøesvìdèiví milovníci silnic na vozidle si nedoká¾ou sami popøít radost z cyklistiky, a to ani v prùbìhu pøedpokládaného de¹tì. Vysvìtlují, ¾e vhodná de¹»ová kapka na kole nedìlá ¾ádný rozdíl mezi jízdou na kole v de¹ti za dobrého poèasí. & Nbsp; Zde je potenciální plá¹tìnka na cyklistiku a hodnocení nejlep¹ího vybavení na de¹tì, ale bude to tip na co vìnovat pozornost pøi nákupu. Jak víte, na¹e po¾adavky budou druhé pøi cestování v lehkém mrholení a výlet do bytu, kde je poèasí rozmarné v pøírodì.

Lehká de¹»ová bunda - její hlavní rys je poslední, která vá¾í hodnì, a kdy¾ byla slo¾ena, má málo místa. Je to mocný zpùsob, jak se projet v poøadí nejistého poèasí, a zøejmì to není trvalý liják. Jeho základní nevýhodou je krátká vzduchová propustnost, nebo po dlouhém období tì¾ké námahy na¹e tìlo, které se nadmìrnì potíme a zaèneme se cítit, kdy¾ v saunì.Tradièní de¹»ová bunda - to je více riskantní a tì¾¹í ne¾ bunda popsaná døíve, ale je poskytována nejen pro jízdní kolo, ale i pro procházky. Nejlep¹í bunda na dé¹» by si mìla pamatovat stojací límec, mírnì prodlou¾ený dozadu (pro ochranu ledvin pøed ochlazením a alespoò jednu kapsu pro drobné pøedmìty. Kromì toho jsou tyto standardní sportovní plá¹tìny vybaveny membránou, díky které nám obleèení nejen pomáhá z de¹tì, ale také odvádí pot, tak¾e po dlouhém úsilí nebudeme cítit nepøíjemný pocit vaøení.Kalhoty do de¹tì - volba je ve skuteènosti stejná, kdy¾ se jedná o bundy. Buï lehký, ale lehce prody¹ný, nebo o nìco silnìj¹í, ale odvádí pot. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je vìnovat pozornost tomu, zda de¹»ová rada kalhot stále nosí kalhoty, nejlépe bez odstranìní obuvi (nìkdy je mo¾né, ¾e kdy¾ dostaneme dé¹», nemáme ani touhu, ani podmínky k vyzvednutí kalhot.

Oblek na kalhoty pro cyklisty mù¾e vytvoøit v¹echny ¹pièkové odìvy. Dal¹ím øe¹ením je také speciální ochrana proti de¹ti pro helmu, boty a rukavice. Ale nebo budou do znaèné míry vyu¾ívány, závisí na ostatních preferencích cyklistù a na podmínkách, v nich¾ budou nalezeny.