Tlumoenik znakove oeei

Práce pøekladatele je velmi dùle¾itá a nesmírnì zodpovìdná práce, proto¾e tento vliv musí obìma smluvním stranám znamenat výraz výrazu nápoje mezi nimi. V dùsledku toho nevy¾aduje tolik opakování slovem po slovu, jak bylo øeèeno, ale spí¹e prokazování významu, obsahu, esence výrazu, zatímco druhé je obtí¾nìj¹í. Takové ¹koly jsou jedineèným místem komunikace a porozumìní, pøesto v jejich poruchách.

Jeden z pøekladù je po sobì následující tlumoèení. Jaké jsou pak také pøeklady také na to, na co vìøíme v na¹í specifiènost? No, bìhem projevu jednoho z lidí, pøekladatel poslouchá urèitý dùvod pro toto prohlá¹ení. Mù¾e si vzít poznámky a pamatovat si, co chce øeèník pøedat. Pokud to dokonèí konkrétní vìc va¹í pozornosti, pak úlohou pøekladatele je poslat její pohled a princip. Samozøejmì, jak bylo uvedeno, nemusí být pøesné opakování. Musí to být pravdìpodobnì smyslem významu, obsahu a výrazu. Po opakování mluvèí rozvíjí svùj názor a znovu ho rozdìluje na trvalé rysy. A samozøejmì v¹echno probíhá systematicky, a¾ do øeèi nebo odpovìdí úèastníka, který navíc mluví ve svém vlastním jazyce, a jeho pozornost je vyuèována a vydávána na èíslo osoby.

Tento typ pøekladu vytváøí pøímé rozhodnutí a výhody. Hodnota samozøejmì je, ¾e se mìní pravidelnì. Èásti výmluvnosti. Nicménì tyto prvky mohou pøitáhnout urèitou pozornost a zájem o prohlá¹ení. Pøevedením èásti èlánku mù¾ete snadno rozptýlit, nìco zapomenout nebo jen vyøadit z bìhu. Ka¾dý se mù¾e nauèit v¹e a komunikace se zachová.