Tiche obrabini

V souèasné dobì je nejoblíbenìj¹í obrábìní kovových materiálù obrábìní. To vám umo¾ní dìlat správné tvary a drsnost, a navíc, rozmìry pro daný kovový výrobek. Nejbì¾nìj¹ím zpùsobem je frézování.

ObrábìníStojí za to vìdìt, ¾e obrábìní se vyznaèuje obrábìním a erozivním obrábìním. Pro obrábìní mù¾eme mimo jiné uvést frézování cnc. Pouze tato operace je v souèasné dobì provádìna nejèastìji na kovových médiích, pøidává po¾adované rozmìry, tvar a drsnost. V souèasné dobì se mù¾eme mimo jiné dozvìdìt, ¾e se jedná o obvodovou frézovací operaci, do které mù¾eme zaøadit typ obrábìní nazvaný protismìrný provoz a soubì¾ný provoz. Protibì¾ný provoz poèítá s tím, ¾e bøit na¹eho nástroje se protahuje v opaèném smìru ne¾ posuv materiálu. Ze série se soubì¾ný provoz poèítá s posledním, kdy se øezná hrana na¹eho nástroje otáèí v souladu s prací zpracovávaného materiálu. Stojí za to vìdìt, ¾e ve vztahu k osobì na¹eho materiálu a také z jeho tlou¹»ky bychom mìli zvolit vhodné parametry provozu. Je to velmi dùle¾ité, proto¾e v dne¹ní dobì jsou kovové materiály základním prvkem mnoha pøístrojù a strojù i konstrukcí. V souèasné dobì jsou nejvìt¹í skupinou in¾enýrských materiálù.

Tím, ¾e na jakékoli téma nebo polotovar, stojí za to pøemý¹let o jeho úkol pøedem. V souèasném stavu by mìly být parametry obrábìní vhodnì zvoleny a rozhodnout, jaký tvar chceme dát na¹emu polotovaru, a navíc by mìla být charakterizována drsnost.