Svitelny mikroskop a elektronovy mikroskop

Mikroskop má relativnì nízkou formu a pou¾ití. Kovová nebo plastová skøíò, která je postavou a stolem, byla umístìna v normálních vzdálenostech od sebe: èoèka, okulár, zrcadlo a clona.

Okular je sada správnì vybraných èoèek umístìných v kovové trubici, do které se oko dívá do oèí. Objektiv pak stejný výbìr vhodnì vybraných èoèek umístìných v kovové trubce jen o nìco men¹í, která "vypadá" v mikroskopickém centru. Mikroskopická pøíprava je kus biologického materiálu, který je umístìn v kapce vody na obdélníkovém tzv kluzák je dùle¾itý a pokrytý tenkým okrajem krycího skluzu. Takto pøipravený mikroskop mù¾e být umístìn na stole ve svìtle pohledu mikroskopu. Prostøednictvím mezer ve vnitøní èásti tabulky je vzorek z dolní èásti svìtla, které jsou zde v re¾ii prostøednictvím mobilního zrcadla umístìného pod stolem. Správnì nastavené zrcadlo nasmìruje shromá¾dìné teplé nebo umìlé svìtlo - pokud mikroskop má elektrické osvìtlení - na mikroskopické pøípravì. Umístìna mezi zrcadlem a formulace mikroskopických otvor je urèen pro regulaci mno¾ství svìtla dopadajícího na vzorku a vstoupí do oka pozorovatele. Zvednutím a pøechodem na stùl s pøípravkem se zaplatí zraková ostrost pøípravku. Obecnì optickým mikroskopem je vìt¹í zobrazovací plochu získá vynásobením okuláru zvìt¹ení krát zoom. Elektronový mikroskop pøedstavuje zcela odli¹nou kvalitu a to, co se v ní dìje, je nebezpeèná sí» a slu¾ba. Princip praxe je zde podobný, ale práce svìtla je v tomto mikroskopu správnì kalibrovaný elektronový paprsek. Pøípravu pøípravku dochází také slo¾itìj¹ím zpùsobem. Nejprve je biologický materiál uzavøen v podobné pryskyøici. Po koncentraci pryskyøice je výbìr tìchto zemí speciální mikrotónový nù¾ pro velmi tenké èásti, které se nalévají v zorném poli mikroskopických èoèek. Elektronový mikroskop umo¾òuje dosáhnout mnoha vá¾ných zvìt¹ení uzavøených v optických mikroskopech.