Ssccd mikroskop

Mikroskop odkazuje na prohlí¾ení malých objektù, které jsou v¾dy neviditelné pouhým okem, nebo pozorování detailù men¹ích objektù. V souèasné dobì existuje mnoho druhù mikroskopù (akustické, holografické, polarizaèní, stereoskopické a dal¹í, ale prvními jsou optický mikroskop.

Mikroskopy tohoto druhu pro pozorování zkoumaných objektù pou¾ívají denní svìtlo a jejich tvùrci mají syna a otce - Zachariasse Janssena a Hansa Janssena - Holanïana. Postavili první mikroskop kolem roku 1590, zvìt¹ovali pouze 10x a tato podmínka nebyla pou¾itelná. Prùlom v této práci provedl Antoni van Leeuwenhoek, vytvoøil jsem moderní techniku brou¹ení a le¹tìní tenkých èoèek, co¾ ve skuteènosti vedlo ke zvìt¹ení 270x. V posledním typu Holanïan zlep¹il mikroskop, díky èemu¾ dosáhl mnoha objevù a rozvoje biologie. Jeho mikroskopy byly pøipraveny jinak ne¾ ty, které jsou známy z moderní doby. Mohou být jednodu¹e pou¾ity pro velmi u¾iteèné lupy. Leeuwenhoekùv mikroskop byl vyroben pouze z jedné èoèky a vy¹etøovaný pøedmìt byl umístìn oproti èoèce, jeho místo bylo mo¾né stanovit pomocí dvou párù. Samotný pøístroj mìl délku 3 a¾ 4 palce nebo asi 7-10 centimetrù. Druhý prùlom v mikroskopické struktuøe se objevil pøi pou¾ití elektronù. První mikroskop tohoto typu - elektronový mikroskop - postavil Ernst Rusk a Maks Knoll v roce 1931 v Berlínì. Samotná køemíková revoluce uznala jako podklad pou¾ití elektronových mikroskopù. zaji¹»ovaly také pozorování nejmen¹ích struktur bunìèných organel. Se zmìnou v roce 1982 byl vybudován první skenovací tunelový mikroskop. Jeho bohové byli vìdci z Gerdu Binninga a Heinricha Rohrera, kteøí pùsobili v Curychu. Díky takovým mikroskopùm je vytvoøen trojrozmìrný obraz struktur shromá¾dìných z atomù. Pozdìji bylo vyvinuto mnoho verzí tohoto mikroskopu, které umo¾nily testovat pøípad nanometrù. Moderní výzkumníci øíkají, ¾e vývoj mikroskopie zahájí vývoj nanotechnologie, který mù¾e najít výkon a ovlivnit ka¾dou èást ¾ivota v práci.