Smirnice eu obhajuje

Smìrnice ATEX ve svém právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Týká se výrobkù urèených k èinnosti v oblastech ohro¾ených výbuchem. Tyto výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale i na zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Pøi navrhování ustanovení daného normativního aktu je úroveò bezpeènosti a související postupy posuzování urèeny v první øadì stupnìm ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, v nìm¾ bude konkrétní nástroj provádìn.Smìrnice ATEX specifikuje pøísné po¾adavky, které musí výrobek pou¾ívat pro pou¾ití v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Ale jaké zóny je to? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde existuje velmi vysoké riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje detailní rozdìlení zaøízení na kvalitu. Jsou to dva z nich. V první tøídì se rozumí zaøízení, která jsou umístìna v podzemním dolu a na povr¹ích, které mohou být metanovými výbu¹ninami. Druhá èást se zvedá na zaøízení, která jsou zavedena na následujících místech, ale která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na v¹echna zaøízení pracující v oblastech výbuchu metanového výbu¹ného prostøedí / uhelného prachu. V harmonizovaných normách lze snadno nalézt citlivìj¹í po¾adavky.

Mìjte na pamìti, ¾e nádobí povolených pro práci v prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìlo být oznaèeno CE. Po oznaèení by mìlo následovat identifikaèní èíslo oznámeného subjektu, které musí být jisté, viditelné, trvalé a èitelné.

Oznamující orgán zkoumá celou organizaci ovládacích prvkù nebo samotného zaøízení v místì zaji¹tìní spolupráce s pøíslu¹nými vzory a po¾adavky smìrnice. Mìlo by se také pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou smìrnicí ATEX 2014/34 / EU.