Rozvod a cirkev

https://g-erm.eu/cz/

Ka¾doroènì jsou tisíce man¾elství pøijímány pro rozlouèení, ani¾ by se dokonce pokou¹ely zachránit vztah. Kdy¾ je zabaleno, ¾e nás u¾ nic spojuje, vybereme si pohodlnou cestu ven, co¾ je rozvod po vzájemné dohodì. V¹e mù¾e být provedeno do pùl hodiny navíc, stále jsme zdarma a mù¾eme se vrátit na trh. Nejvíce rozvodù je na hlavách, jejich¾ man¾elství je o nìco ménì ne¾ pìt let praxe. Problém je ten poslední, s ním¾ se nezabýváme ka¾dodenním ¾ivotem, který potøebujeme sdílet s jinou osobou. Mìli bychom se setkat alespoò s èástí silnice a v ka¾dém ohledu vypracovat kompromis.Musí stále rostoucí problémy ve státì jít v¾dy k rozvodu? Samozøejmì ¾e ne. Svatební poradenství je oblast, kde nacházíme pozornost a mnoho reakcí na otázky, které nás trápí. Bìhem náv¹tìvy hraje terapeut roli zprostøedkovatele, který nám uká¾e, jak bojovat za to, co nás spojuje. Nejèastìj¹ím dùvodem na¹ich neúspìchù jsou komunikaèní problémy, které se zabývají odli¹nými potøebami partnerù ve vìcech sexu, utrácení penìz a výuky dìtí. Není to bez úkolu, ¾e témìø dobøe známe na¹i druhou èást. V takovém pøípadì hovoøíme o nekompatibilitì znakù.Nebo døíve jsme si nev¹imli takového chování, které nás trápí a frustruje dnes, nebo zda vznikly pøirozenì bìhem na¹eho spoleèného ¾ivota. Jako lidé se obvykle mìní a typ a závisí na tomto mechanismu, a nìkdy na¹e srdce partnerovi prostì prochází zmìnou, abych získal ztracenou dùvìru. V Polsku, bohu¾el, stále existují stereotypy, které se vyskytují o tom, ¾e svatební terapie je ¹koda a krása jiného, ale nemù¾eme si pomoci. To je pak zaèarovaný kruh, který obvykle zachází s jeho výsledkem v rozvodové místnosti.