Prvky organizace prace

Pracoval v obchodní spoleènosti pro nábytek. Majitel zamìstnával zamìstnance ve skladech a ve skladech dosahujících zahranièních míst. Pracoval jsem v tomto skladu. Objekt byl pøíli¹ malý na mno¾ství zbo¾í, které jsem chtìl skladovat. Nedostateèné vyu¾ívání pùdy vyslalo paradoxní situace, kdy jediný zamìstnanec musel spoèítat hodnì èasu na dal¹í, proto¾e cesta mezi hromadami nábytku pro pøepravu zbo¾í na invalidním vozíku byla pøíli¹ malá.

Pak jsem si uvìdomil, ¾e bìhem dne se stávající technologie ztrácí neproduktivní èas. Dal¹í vìc, která prodlou¾ila funkci, byla malá osvìtlení. Koneckoncù, staèilo na to, aby byly namontovány jasné sportovní ¾árovky, které by problém vyøe¹ily. Zamìstnanec, který objednávku kupujícímu vyplnil, místo toho, aby vidìl etiketu produktu z dálky, se musel ohýbat dolù a hledat a èasto má telefonní svìtlo. Stejnì jako v projednávaném pøípadì majitel zcela nevìnoval takovým vìcem ¾ádnou dùle¾itost, proto¾e mìl pozdìj¹í nárok na dobu provedení jediného pøíkazu. Myslím si, ¾e správné nastavení, stejné zaøízení, komodita a ka¾dá slo¾ka pou¾ívaná v¹emi vìcmi není nijak dùle¾itá. Nejedná se o úèinnost takového èlovìka, jaký je dùvod nákladù, proto¾e scéna je peníze, ale také takový zamìstnanec je èasto podrá¾dìn, proto¾e by mohl organizovat nìco rychleji, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho faktorù, které zlep¹ují kvalitu praxe ve skladu. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je rovnomìrné osvìtlení, je nejlep¹í mít záøivky a správnou správu polo¾ky ve skladu tak, aby host nespadl pøes nohy. V závislosti na druhu skladování musíme vìnovat vìt¹í pozornost teplotì uvnitø a vlhkosti. V projednávaném pøípadì, kde je øeè o nábytku, chce pokoj být extrémnì suchý, proto¾e vlhkost bude destruktivnì ovlivòovat tìlo, ze kterého je zaøízení vyrobeno. To jsou jen základy, ale mo¾ná i velké spoleènosti mohou na nìkteré vìci zapomenout.