Proe jsem si zvolil povolani psychologa

V dne¹ní dobì je profesí psychologa velmi dùle¾ité. Jakmile byla náv¹tìva psychologa pro nás velkou hanbou a tato skuteènost byla chránìna pøed ostatními. V souèasné dobì je spoleènost nesmírnì vìdoma pomoci, kterou pøiná¹í psycholog. Je proto kladen na hlub¹í poèet osob, které jsou konzultovány s tímto odborníkem. Nicménì ne ka¾dý ví, co psycholog dìlá. To doposud je toto povolání stále smí¹ené s rùznými profesemi, proto¾e mnoho lidí je zamìstnáno v du¹evním zdraví lidí, napøíklad psychiatra nebo terapeuta. Co tedy odli¹uje profesi psychologa od tìchto profesí?

Plnìní této profese spoèívá pøedev¹ím v poskytování psychologických slu¾eb, zejména v oblasti psychologické diagnostiky, rozhodování a poskytování názorù a poskytování psychologického poradenství. Aby se èlovìk mohl stát psychologem, mìl by nejprve získat magisterský titul v oboru psychologie, absolvovat stá¾ a stát se psychologem Regionální komory psychologù.Psycholog je povolání veøejné dùvìry, které od osoby, která tuto profesi ztrácí, vy¾aduje profesionalitu, ale i bezchybný charakter, který bude chránit pøi výkonu práce v souladu s pravidly profesní etiky. Psycholog je ¾ena, která se zamìøuje na poskytování pomoci a podporu lidem, kteøí ji potøebují v urèitém okam¾iku. Spoleènost vìøí lidem, kteøí pùsobí ve veøejné dùvìøe. ®eny by proto mìly být opatrné, proto¾e chtìjí zdraví a jednání cizincù.Psycholog je svobodné povolání, které se vyznaèuje vysokou kvalifikací a oblastmi, jako¾ i pùsobením ve stavbì.My, obyèejní obyèejní lidé velmi èasto identifikujeme psychologa s psychiatrem. Ti, kdo tyto profese ztratí, se toti¾ prakticky zabývají tím, co mají, ale mìlo by být, ¾e mají zcela jiné oblasti. Za zmínku také stojí, ¾e psychiatr neustále spolupracuje s psychologem, co¾ mù¾e zpùsobit zmatení tìchto profesí dùvìry veøejnosti rùznými lidmi.