Prevence bezpeenosti a ochrany zdravi poi praci

ATEX je právní skuteèností Evropské unie, která upravuje po¾adavky na ochranu a zdravotní pomoc, které musí v¹echny produkty splòovat pro praxi v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Nejnovìj¹í smìrnice, unifikovat práci, kterou ji¾ ATEX 2014/34 / EU bude probíhat od 20. dubna 2016. budou Ka¾dý èlánek bude potøeba, která vyznaèuje:

1. Oznaèení CE, druhý identifikaèní èíslo subjektu, který vydal certifikát, podle tøetího provedení symbol exploze, ètvrtá skupina výbu¹nosti, kategorie 5. Zaøízení 6. typ ochrany proti výbuchu, sedmá podskupina výbuchu 8. teploty tøídy.Ka¾dá nádoba si pøeje existovat tak, aby pøi výrobì nepøedstavovala hrozbu. Vydání certifikátu od autorizované spoleènosti (. Napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro výzkum a certifikaci Sp Gliwice je spojena s následujícími postupy: 1. ES pøezkou¹ení typu - bod jde o potvrzení, ¾e zaøízení splòuje pøísné po¾adavky smìrnice, zaji¹tìní 2. výrobní kvalita - postup pro schválení systému jakosti umo¾ní CE výrobek CE a prohlá¹ení o shodì 3. ovìøením výrobku - zku¹ební postup a kvalita ka¾dého efektu, v tom smyslu, kterým se stanoví soulad s touto smìrnicí, 4. zaji¹tìní kvality materiálu - postup pro stanovení pou¾ívá systém jakosti vèetnì výstupní kontroly a zku¹enosti produktù, 5. souhlasu klienta - postup ke splnìní nezbytných zkou¹ek ka¾dou kopii vyrobené výrobcem v povinnosti chránit jeho synchronizaci s mu¾em znázornìnou v certifikátu ES pøezkou¹ení typu as po¾adavky smìrnice, známých, v 6 vnitøní kontrola výroby - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, musí být doklady uchovávány po dobu 10 let od poslední jednotky 7. pøenos technické dokumentace oznámenému osobu v obchodì, dokumentace by mìl být obecný popis, design, výkresy, schémata, popisy, seznam norem , výsledky zkou¹ek a výpoètù, prohlá¹ení o shodì, 8. ovìøení jednotkové výroby.