Pravni poeklad blog

Mini-Market Insoft je stejná pokladna pøipravená pro obchody, které jsou spravovány z centrály sítì. Ve¹keré personální aktivity v závodech jsou zamìøeny na spotøebitelský servis a prodej a dal¹í vìci jsou automatizované a omezené. Obchod software PC-Market Insoft v Baz a Mini-Market Insoft v obchodech jsou øe¹ení vyvinutá s tím, co se týká obsluhy sítì vlastních obchodù, nebo plnìní role ve fran¹ízovém tvaru. V tomto programu software PC-Market plní úlohu bodu, který je relevantní pro øe¹ení Mini-Market.

Díky tomuto formuláøi jsme schopni automaticky pou¾ívat v¹echny moduly a funkce softwaru PC-Market. Ústøedí sítì mù¾e dohlí¾et na práci ka¾dého obchodu, provádìt analýzy a na tom, co se tam dìje, rozhodovat o pøekládce obchodu se zbo¾ím, správou sortimentu a cenami.

Co znamená systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Systémový panel Insoft mù¾e být na dotykových zaøízeních napnut. Mohou být prezentovány efekty a jejich parametry, které mù¾ete pøiøadit k odstranìní.

Díky vstupùm do základen a potvrzením správnosti dodávek v obchodì s vyu¾itím sbìratelù u¹etøíte spoustu èasu.

Podpora pro vìrnostní systémy, které jsou zalo¾eny na slevách a cílech. Pravidla jsou definována centrálnì a ètení karty automaticky schvaluje pravidla slev u smluv.

Systém umo¾òuje zobrazit stav materiálu v dobì skuteèného stavu, tak¾e je dùle¾ité okam¾itì rozhodnout o dodateèné dodávce nebo pøevodu zbo¾í mezi obchody.

Program Insoft Mini-Market podporuje verze ve výkonových jazycích, co¾ umo¾òuje zavedení jednoduchého systému pro v¹echny obchodní øetìzce bez jakéhokoli dùvodu do svìta, ve kterém se nacházejí.

Mini-Market Insoft hlásí po celou dobu, vèetnì které obchody mìly obrat, kolik penìz je vytvoøeno v èástkách ve v¹ech obchodech, jaké mar¾e vzaly na prodané zbo¾í.