Pracovni poekladatel lekaoskych textu

Osoba s filologickým vzdìláním se odhaduje jako pøekladatel, který díky znalosti nìkolika jazykù mù¾e pøelo¾it ústní výraz nebo text vytvoøený ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Proces pøekladu vy¾aduje nejen schopnost pochopit a hrát text, ale i komunikativní schopnost vyjadøovat své my¹lenky v dal¹ím jazyce. Proto je kromì jazykové kompetence v profesi pøekladatele dobøe orientované v jejich práci, cesta je mimo komplexní znalosti a schopnost rychle získat daný a uèit se. Kromì vysokých vìcných kompetencí musí pøekladatel také inspirovat dùvìru na obou stranách komunikace.

Tlumoèník usnadòuje komunikaciTlumoèník se podílí na usnadnìní komunikace pøekladem upraveného nebo znakového jazyka, který umo¾òuje rozhovor mezi dvìma partnery, kteøí nemohou konverzovat v posledním jazyce. Mezi tlumoènickými slu¾bami ve Var¹avì, které se týkají tlumoèení, je obzvlá¹» oblíbené simultánní a po sobì jdoucí tlumoèení. Soubì¾nost je trvalé odhodlání bez pøedem pøipraveného textu, který konèí konstatováním øeèníka. Velké setkání a konference jsou nejbì¾nìj¹í situací, kdy se doporuèuje simultánní tlumoèení. Tlumoèník ¾ije v zvukotìsné kabinì, kde naslouchá øeèi mluvèího prostøednictvím svých sluchátek a souèasnì provádí svùj pøeklad, který ostatní úèastníci naslouchají pøes sady sluchátek.

Konsekutivní tlumoèení ménì a ménì populárníKonsekutivní tlumoèník je nìco snaz¹ího dìlat, proto¾e si v¹imne øeèi pomocí speciálního komentárního systému a teprve pak dává øeèníkovi slovo v cílovém jazyce. Jednou byl stejný zpùsob tlumoèení. V souèasné dobì se jedná o stejnou technologii, která je nahrazována simultánním tlumoèením, které díky ¹iroké technologii se stává stále více populární. Konsekutivní tlumoèení je samozøejmostí, pamatujte si, ¾e kvùli nevyøízené verzi, která je nutná k vytvoøení poznámky, trvá déle, ne¾ se text pøehraje v posledním stylu. Interpersonální dovednosti potøebné v profesi tlumoèníka jsou krásná vzpomínka, vynikající schopnost soustøedit se a schopnost pracovat pod tlakem.