Povinna pokladna ve kole

https://cz.knee-active-plus.eu/

Povinnost mít pokladnu byla zavedena pro v¹echny osoby pracující na odbytu ve prospìch fyzických osob, které nepodnikají. Pokladní pokladny se pou¾ívají mimo jiné a správného výpoètu danì. Jaká kritéria by mìla splòovat fiskální pokladna, aby bylo dùle¾ité obchodovat i ve slu¾bách?

Dobrý pokladna byla stanovena v naøízení ministra hospodáøství ze dne 27. srpna 2013 je vybrán Tento zákon v Service Set ze dne 16. záøí 2013, pod polo¾kou. 1076 a vztahuje se na po¾adavky a technické po¾adavky, které vy¾adují a reply pokladny. Stojí za zmínku, charakteristiky - v hotovosti by mìla být vybavena hodiny, které zobrazuje datum a datum platby za zbo¾í èi slu¾by, je to my¹lenka spoèítat jedineèné netknuté, musí také trvale ulo¾it celkovou hodnotu tr¾eb a zru¹eny.Stejnì jako v pøípadì nových pøístrojù, i zde musí být ukonèena pravidelná technická kontrola. Pokud pokladna funguje bez jakýchkoliv problémù, první spadá pøesnì dva roky od doby, kdy je pokladna fiscalized. Na konci pøezkumu trvá dal¹í revizi dal¹í dva roky. Díky tomu bude finanèní èástka hrána správnì a bez jakýchkoliv bodù.Jen nìkolik desítek tuzemských firem prodává daòové pokladny. Obchodní pokladny jsou autorizovanými distributory v¹ech svých výrobcù. Ve své vlastní nabídce by mìly nabízet servisní slu¾by. Zákazník kupující pokladnu nemusí být schopen být na lidech. Ka¾dý prodávající musí být schopen øádnì poradit, co bude pokojná pokladna podle chuti kampanì. Samozøejmì, ka¾dý si uvìdomí, ¾e nová jízdenka je urèena pro taxík, dal¹í pro advokátní kanceláø nebo ordinaci lékaøe a dal¹í pro obchod. Náklady na pokladnu se dìlí mimo jiné jeho velikost a poèet dal¹ích funkcí, které má. Taková dodateèná práce a pøíslu¹enství, napøíklad nabíjeèka do auta pro pokladnu, která pomù¾e ka¾dému, kdo poskytuje dopravní slu¾by. Obchody jsou vybaveny pokladnami vybavenými èteèkou èárového kódu a spoluprací s obchodními váhami. Výrobci pokladen najdou své nabídky i na stavbách.