Polsky francouzsky poekladatel

Jsem pøekladatel, chodím na mnoho dal¹ích úrovní, interpretuji souèasnì a fascinuje literární pøeklad. Nejèastìji se jedná o pøeklad textu, z normy obèanskoprávních smluv nebo jiných úøedních dokumentù. Dávám pøednost literárním pøekladùm, proto¾e mi dávají velkou radost.

Pøíprava a koncentraceKdy¾ pøekládám literární text, sna¾ím se zùstat soustøedìný. Vypnutí telefonu, prohlí¾ení webových stránek - text je pro mì nejdùle¾itìj¹í. Je to dùle¾ité, proto¾e nejen dobrý pøeklad, ale také prezentace literárních hodnot. Je to nemo¾ný úkol, ale dává velkou spokojenost. Kdy¾ se zjistí, ¾e mùj pøeklad literárního textu je ocenìn, cítím se skvìle a spokojenì skoro opravdu vysoko, jako bych byl autorem tohoto dokumentu.Jsou tam jen takové texty, jejich¾ pøekládání mì neuspokojuje, a to i pøesto, ¾e jsou literární. Zpracovává dva druhy: nejprve nenávidím pøekládat harlekiny, proto¾e mì to nudí, a literární cena takového èlánku prakticky neexistuje. Za druhé, nenávidím populistické a politické texty.

Kniha v závodì

Samozøejmì, navzdory mým pøedsudkùm se ka¾dý pøeklad textu provádí velmi pomalu a zále¾í mi na vìrném dávání pøedpokladù originálu. Nìkdy je to ¹patné, ale nikdy se nevzdám a nebudu bojovat. Stává se, ¾e musím polo¾it èlánek zpìt v¹em v zásuvce a vrátit se k nìmu pozdìji.Ve své vlastní knize se mi líbí to samé, ¾e to mohu udìlat tím, ¾e ji uvìdomím v závodì. Ka¾dý pøeklad textu se provede vzdálenì a tato technika mi dává v¹echny potøebné nástroje. Mám v¹echny mo¾né slovníky a internet bude ovìøovat spoustu informací. Nicménì, kdy¾ sedíte v budovì, mìli byste uva¾ovat o sebeodbìµnosti, proto¾e funkce v závodì je líná. Musíte také stanovit pøísná pravidla pro známou práci. Ka¾dý pøeklad dokumentu platí i pro nìkterá øe¹ení s pozorností, jako kdybychom právì zaèínali pracovat.zdroj: