Pokutu

Existuje období, ve kterém jsou registraèní pokladny vy¾adovány zákonem. Jedná se tedy o elektronická zaøízení, která poskytují záznamy o pøíjmech a èástky z velkoobchodního prodeje. Pro jejich deficit, vlastník firmy, ¾e je potrestán podstatnou pokutou, která daleko pøevy¹uje jeho zisk. Nikdo se nechce vystavit kontrole a pokutám.Èasto se stává, ¾e ekonomická práce probíhá ve velmi malém prostoru. Majitel nabízí své práce ve stavebnictví a v obchodì je pøevá¾nì schovává, je to jediné volné místo, kde je stùl. Finanèní prostøedky jsou pak stejnì potøebné, pokud se jedná o butik s velkým komerèním prostorem.Naopak je v pozici lidí, kteøí pracují nestacionárním zpùsobem. Je tì¾ké si pøedstavit, ¾e majitel se pohybuje s tì¾kou pokladnou a plnými zálohovacími zaøízeními potøebnými pro celé její pou¾ití. Jsou snadno prodejné, mobilní fiskální zaøízení. Vykazují nízké rozmìry, odolné baterie a lehkou manipulaci. Tvar pøipomíná terminály pro placení platební kartou. To je skvìlé øe¹ení pro knihu v zemi, a tak napøíklad, kdy¾ jsme osobnì povinni jít k zákazníkovi osobnì.Finanèní prostøedky jsou také velké pro samotné klienty, ale nejen pro podnikatele. Zákazník je povinen na základì obdr¾eného potvrzení o reklamaci reklamovaného zbo¾í reklamovat. Toto potvrzení je v koneèném dùsledku jediným dokladem o zakoupení slu¾by. Je to jak potvrzení, ¾e vlastník spoleènosti poskytuje právní práci a poskytuje pau¹ální èástku z èlánkù také pomoci. Kdy¾ dostaneme pøíle¾itost, ¾e fiskální stravování v podnikání je vylouèeno nebo ¾ít neèinnì, mù¾eme to pøinést do kanceláøe, která zahájí pøíslu¹né právní kroky proti zamìstnavateli. Hrozí mu velká pokuta a stále více i situace ve vztahu.Fiskální zaøízení léèí a majitelé sledují ekonomickou situaci v korporaci. Na konci ka¾dého dne se vytiskne denní zpráva a na konci mìsíce máme mo¾nost vytisknout celý výpis, který nám uká¾e, jak pøesnì jsme vydìlali peníze. Díky tomu mù¾eme svobodnì kontrolovat, zda nìkterý z týmù podvádí své vlastní peníze nebo jednodu¹e zda je ná¹ zisk prospì¹ný.

Zde najdete pokladny