Poiprava na svatbu ve snu

Plánování svatbyPro v¹echny mu¾e je svatební den bohatým zá¾itkem. Navíc nechci toté¾, jestli svatba pou¾ívá intelekt nebo je ná¹ nejvìt¹í sen. U¾ jsem sníval o tomto okam¾iku od dìtství. A to trvalo. Moji dlouholetá snoubenka mi to navrhla. Zaèali jsme pøípravy na poslední silnou událost. Místnost, ¹aty, oblek je perfektní práce, o které jsme si mysleli. Nemìli pøemý¹leli o velkém svatebním veèírku, tak¾e pokoj byl nalezen pomìrnì rychle. Co se týèe svatebních ¹atù, objednal jsem si to. Od tradice jsem vìdìl, co chci, tak¾e jsem se ani nepokusil podívat v obchodì, jen ¹el k ¹vadle. Pokud jde o pøípad, budoucí mu¾ se vùbec nestì¾oval. Chtìl by oblékat svùj starý oblek, proto¾e v nìm tvrdil, ¾e se cítil skvìle. Dodatky také ¹ly rychlým tempem.

Výbìr svatebních prstenùStále existuje výbìr snubních prstenù. Obì máme rádi jednoduché, moderní vìci. V klubu se stávajícími svatebními prstenci také muselo být ponecháno v posledním smìru. Pøi¹li jsme s my¹lenkou, ¾e nese souèasný vztah svìtla a èerveného zlata. Hledali jsme trochu, ale na¹li jsme to témìø dokonalý. Ne¾ budou schopni pøijmout v salonu, ¾e nám nabídli doèasné kapely, pro fázi zapojení.

Doèasné snubní prsteny?To je pravdìpodobnì nový trend a vytvoøit na chování prstù pro nové ¹perky. To mì trochu rozesmálo, ale pozdìji jsem si uvìdomil, ¾e pokud je to pro mì jako jiný prsten, byla to pro mého pøítele jediná novinka. Koneckoncù, který klient chce mít na prstech léky? Nemají rádi být vyzvánìni. Oni pøijali tento pøístup a ¹li dobøe s tìmito svatebními prsteny. Mùj dal¹í man¾el kráèel a køièel v tomhle kruhu pro v¹e, co mohl. Zvlá¹tì pro brýle. Ano a jen pro pivní hrnek. Je v¹ak tøeba pøipustit, ¾e chodil s hrdostí. A já jsem navrhl v¹em svým kamarádùm. Byly tam také zvlá¹tní situace. Nìkteøí si mysleli, ¾e jsme se u¾ o¾enili a ¾e jsme je neinformovali. Jedna teta se cítila obzvlá¹tì ura¾ená a bylo tì¾ké ji pøesvìdèit, ¾e to nejsou také dùle¾ité krou¾ky. Øíkala, ¾e svìt je blázen, zatímco nebude v této ¹ílenství jednat. Ale slíbila, ¾e pøijde správná svatba. V dùsledku toho jsme obdr¾eli pøíslu¹né snubní prsteny od klenotníka. Byly skvìlé. Pøesnì ty, které jsme si objednali. Nyní nemohli èekat, a¾ je oficiálnì pøipraví.

http://cz.healthymode.eu/multilan-active-pripravu-na-vyrazne-zlepseni-sluchu/

obøadV dùsledku toho pøi¹el tento dùle¾itý den. Poèasí bylo dobré, slunce svítilo, co¾ mù¾e být jemný pøedchùdce. Nechápu ¾ádné povìry, ale moc se mi to líbilo. Kostel byl krásný, vkusnì zdobený, co¾ byla moje hodnota, jsme také sestrou. Opravdu se postavili k výzvì. Oblékli jsme se na mno¾ství hostù. Knìz nám dal povzbuzení. Nejdùle¾itìj¹í slova pøi¹la jako výsledek: Ano. Byli jsme nyní partnerem a man¾elkou. Byli jsme velice ¾ádoucí. Nyní je èas hrát. Pøed námi byla svatba. V¹ichni jsme se pøestìhovali do pronajatého pokoje, podáváme slavnostní veèeøi. Pøedtím objednaný orchestr hrál sekeru. Taneèní a zábavní èinnost nemìla ¾ádný úèinek. V¹ichni byli zaneprázdnìni a¾ do úsvitu. Byl to takový zvlá¹tní den.