Poeklad z pol tiny do ital tiny

Mezi tlumoèením a pøekladem existuje mnoho dùle¾itých rozdílù. První z nich je èas samotného pøekladu. Není tì¾ké si v¹imnout, ¾e tlumoèení probíhá zejména bìhem probíhajících rozhovorù. Tlumoèení mù¾e být poskytováno nejen samotným, ale také prostøednictvím internetu nebo bì¾ným telefonem.

Obvykle jsou psané pøeklady provádìny nìkolik hodin po vytvoøení textu. V písemných pøekladech mají pøekladatelé mo¾nost dùkladnì se seznámit s mnoha u¾iteènými materiály, díky nim¾ jsou pøeklady pøesnìj¹í. V tomto dodateèném pøípadì si pøekladatelé zapamatují mo¾nost poradit se s mnoha expertními odborníky, díky nim¾ bude i textový pøeklad vìt¹í.

Dal¹ím rozdílem mezi ústním a písemným pøekladem je jasnì stav pøesnosti. Pøekladatelé se slovnì sna¾í být vìt¹inou nejdùle¾itìj¹í, ale v mnoha úspì¹ích je extrémnì velký a prakticky nemo¾ný vytvoøit. Problémy vznikají zejména pøi rychlém vytváøení vlivù a ignorování mnoha faktorù, které jsou tak dùle¾ité. V pøípadì písemných pøekladù je situace velmi odli¹ná. Tady pøekladatelé chtìjí být jasnì pøesní, proto¾e ti, kteøí jsou zodpovìdní za pøeklad textù, mají mnoho èasu na to, aby pøemý¹leli o ka¾dém slovì a principu.

Velký rozdíl lze nalézt také v hrách a ve stylu na¹eho pøekladu. Tlumoèníci obvykle mají mnoho informací o zdroji a cílových jazycích, tak¾e mohou ovlivòovat proud v obou smìrech, ani¾ by získali jakoukoli pomoc. Dobrý tlumoèník by mìl mít spoustu lehèích názorù vzhledem k tomu, ¾e jejich kariéra je velmi ¾ádoucí a velmi dùle¾itá otázka. V úspì¹ném pøekladu jsou k dispozici pøeklady jednotlivých pøekladatelù, a to urèitì v jistém smìru, a to díky tomu, ¾e nevy¾adují plynulost dvou nových jazykù. Vzhledem k tomu, ¾e se plánuje poskytovat slu¾by ve velmi velkém státì, stojí za to dùkladnì se nauèit jazyky i kulturu svìta a jazykové pøedpisy, které se na nì vztahují. Díky tomuto umìní bude dùle¾ité prodávat svým u¾ivatelùm profesionální vliv na velmi vysoké úrovni, co¾ samozøejmì znamená urèitì vìt¹í zisky.

Je také tøeba zdùraznit, ¾e jazyky jednotlivých zemí se neustále mìní, mimo jiné proto musí ka¾dý profesionální pøekladatel sledovat nejnovìj¹í jazykové trendy v regionálních mo¾nostech.