Poeklad stranek na okraji

Nabídka profesionální pøekladatelské agentury spolu s písemnými pøeklady zahrnuje také tlumoènické slu¾by, které pøekladatel nejen¾e chce uèit jazyk perfektnì a jazykovì, ale i dal¹í vlastnosti.

Specifiènost simultánního tlumoèeníKanceláøe zabývající se simultánními simultánními interpretacemi ve Var¹avì zdùrazòují, ¾e vzhledem ke specifikùm tohoto druhu pøekladu patøí mezi nejobtí¾nìj¹í. Samotná skuteènost, ¾e se hrají ústnì, to znamená, ¾e jsme zva¾ováni, èiní orální pøeklady stresující a vy¾adují mnohem vy¹¹í sebeovládání a odolnost vùèi stresorùm. Problémy pøiná¹í skuteènost, ¾e se nemù¾eme chránit ¾ádnými slovníky, proto¾e zde není prostor pro pøítomnost. Bìhem pøekladu pøekladatel provede pøeklad paralelnì s posledním pøekladem, který reproduktor demonstruje. A to samé znamená, ¾e tu není místo pro jazykové o¹etøení.

Které dal¹í stránky musí pøekladatel pøelo¾it souèasnì?V první øadì musíte mít znalosti o dìlitelnosti pozornosti. Z nìjaké strany pøená¹í nadøazený obsah posluchaèùm a od rùzných poslouchá vzdálenìj¹í èást obsahu, kterou potøebuje k pøekladu. Dal¹í dùle¾itou vlastností je opravdu dokonalá pamì». Pokud se soustøeïuje a pamatuje na obsah, který mu vyhovuje, neposkytne to podrobnì v pøekladu.

Kdo èerpá z takových pøekladù?Tento druh pøekladu je obzvlá¹tì populární bìhem rùzných typù obchodních rozhovorù, jednání nebo ¹kolení a bìhem pøedná¹ek nebo mezinárodních konferencí. Nejèastìji jsou vyrábìny ve velmi pøipravených kajutách vybavených významným vybavením, které musí pøekladatel tak dobøe zpracovat.Pokud vám zále¾í na hlubokém pøekladu, vyberte si tlumoèníka, který má v úmyslu to udìlat, ale nejen znalosti.