Osvideeni o absolvovani kurzu

Member XXL

Základní pøedpoklady Evropského spoleèenství

Pøesná odpovìï na otázku "Co znamená certifikát CE?" Souvisí s vysvìtlením základních pøedpokladù fungování Evropské unie. Pøedkládá se, ¾e principy jeho fungování jsou tøi principy: volný pohyb zbo¾í, hlavy a kapitálu. Pro vytvoøení vý¹e uvedených zásad se èlenské státy EU rozhodly pøekonat v¹echny pøeká¾ky obchodu uvnitø Spoleèenství a vytvoøily spoleènou politiku vùèi partnerùm, kteøí nejsou èleny EU. Díky tomu byla na trhu Spoleèenství vytvoøena výmìnná oblast podobná místu v síle jedné zemì. Dostali jste spoleènost jednotného evropského trhu nebo spoleèného trhu.

Spoleèný místní trh a uvádìní zbo¾í na trh

Jedním z nejdùle¾itìj¹ích potí¾í spojených s obchodem mezi zemìmi jsou národní po¾adavky týkající se vlastností a bezpeènosti výrobkù. Tam byly jiné zákony a normy v ka¾dé zemi, která byla významnì rozdìlena mezi jinými zemìmi. Producent, který plánoval nabídnout své vlastní efekty v jiných zemích, musel poka¾dé splòovat rùzné po¾adavky. V plánu odstranìní obtí¾í v obchodu bylo nutné tyto rozdíly zru¹it. Normy související s provozem zbo¾í nemohly být zru¹eny. Proto bylo dobrým øe¹ením sjednocení èástí v oblasti celé komunity, díky ní¾ obchodní výmìna podléhala pouze po¾adavkùm.

V èasných stádiích snaze upravit právní pøedpisy EU v souvislosti s konkrétními produkty a kvalitních produktù. Se zamìøením na vysokou mírou slo¾itosti a èasovì nároèných procesù, které takové øe¹ení upu¹tìno.

Øe¹ením bylo vytvoøit zjednodu¹ené øe¹ení technické harmonizace. Byly definovány základní bezpeènostní po¾adavky pro jednotlivé skupiny výrobkù, které musí být splnìny pøed uvedením výrobku nebo výrobku na trh na jednotném evropském trhu.

Podniky mimo EU, jaký plán na zavedení produktu na dopravní námìstí Spoleèenství, napø. Musí Turecko splnit, aby splnily své návrhy produktù a kvality EU. Potvrzení této skuteènosti spoèívá na nich.

Byly vytvoøeny harmonizované standardy, díky nim¾ podnikatelé vìdí, jaké základní po¾adavky by mìly být provádìny. Ne povinnost zacházet s tìmito pravdami. Podnikatel v konkrétní formì prokázat, ¾e jeho pøíspìvek je vhodný pro pohyb prodeje ve Spoleèenství.

Cer certifikát - prohlá¹ení výrobce

Oznaèení Ce je jako nová, jako pouze prohlá¹ení výrobce, ¾e produkt splòuje pøísné po¾adavky na pravidla, která se na nìj vztahují.Má symbol osoby prohlá¹ení výrobce nebo zplnomocnìného zástupce. Potvrzuje, ¾e produkt byl vytvoøen ve smlouvì s urèitými po¾adavky obsa¾enými ve smìrnicích týkajících se konkrétního výrobku. Existuje nìkolik nebo nìkolik rùzných smìrnic.

Právní pøedpisy Spoleèenství stanoví pøedpoklad shody a splnìní minimálních po¾adavkù na bezpeènost výrobkù oznaèených znaèkou CE.

Certifikát CE se shroma¾ïuje na výrobku za polské odpovìdnosti výrobce nebo jeho zplnomocnìného zástupce. Dùkazem je, ¾e produkt splòuje základní po¾adavky smìrnice. Za úèelem zavedení této skuteènosti se provádí postup posuzování shody a po pozitivním ovìøení se vydává prohlá¹ení o shodì. Postupy posuzování shody se mohou li¹it v závislosti na rizicích, které závisí na pou¾ití známého výrobku. Èím vìt¹í je riziko odvození efektu a tím víc zlé je, mnoho postupù musí provést jeho výrobce nebo jeho zplnomocnìný zástupce. V jednotlivých pøípadech je tøeba splnit po¾adavky dokonce desítky norem Spoleèenství.