Opticky system mikroskopu

Laboratorní mikroskopy (také nazývané optické mikroskopy jsou mikroskopické zaøízení, které vyu¾ívá svìtlo, které prostøednictvím optického systému realizuje zvìt¹ení obrazu pozorovaného objektu. Mikroskopy obvykle dodávají sadu optických èoèek, od nìkolika a¾ po tucet.

Kde se pou¾ívají mikroskopy?Moderní laboratorní mikroskopy se pou¾ívají v mnoha vìdních oborech k hledání extrémnì malých objektù. Profesionální mikroskopy se pou¾ívají v biologických, biochemických, cytologických, hematologických, urologických, dermatologických a klinických laboratoøích v rùzných zdravotnických zaøízeních. V biologii se pou¾ívají laboratorní mikroskopy, pøi hledání mikroorganismù a pøi kontrole morfologie bunìk a tkání. Vìdecké disciplíny, které za tyto otázky platí, jsou mikrobiologie, histologie a cytologie. Nicménì v oblasti chemie a fyziky se mikroskopy pou¾ívají napøíklad v krystalografii nebo metalografii. Geologové je pou¾ívají k analýze stavby hornin.

Zvìt¹ení obrazuTradièní laboratorní mikroskopy pou¾ívající pøirozené nebo umìlé svìtlo v optickém tvaru (nìkdy oznaèované jako svìtelné mikroskopy se nìkdy ve výuce pou¾ívají jako pomocný vzdìlávací nástroj bìhem tøíd ve vìdních ¹kolách. Testovaný objekt je pova¾ován za osobnì okulárem nebo na monitoru díky pou¾ití promítacího adaptéru. Maximální fyzikální limit zvìt¹ení filmu v optických mikroskopech je urèen úhlovým rozli¹ením èoèky, které je sjednoceno s vlnovou délkou svìtla, pøièem¾ zmìna zøetelnosti obrazu odpovídá pøesnosti výkonu èoèek. První laboratorní mikroskopy umo¾nily desetinásobné zvìt¹ení a v dne¹ních optických mikroskopech lze zvìt¹it více ne¾ tisíckrát.