Odstranini prachu

Smìrnice ATEX spoèívá v zaji¹tìní volného pohybu výrobkù obsa¾eného v ustanoveních tohoto materiálu na námìstí Evropské unie. Navíc je tøeba minimalizovat nebo pøednostnì vylouèit riziko majetku ze zaøízení nebo ochranných systémù v oblastech ohro¾ených výbuchem a která zaøízení nebo systémy nejsou k nìmu pøizpùsobeny.

Smìrnice stanoví základní po¾adavky na ochranu a ochranu zdraví ve výbu¹ných oblastech. Tyto po¾adavky se získají pøedev¹ím potenciálními zdroji, které mohou zapálit zaøízení v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. To se také vá¾e na ochranné organismy, které jsou samy pohánìny bìhem výbuchu. Provoz tìchto ochranných systémù je pøedev¹ím nejvìt¹ím zastavením výbuchu nebo omezováním výsledkù jeho ¹íøení. Po¾adavky Atex se souèasnì týkají bezpeènostního zaøízení. Pøístroj má bezpeèné místo jako zaøízení a vlastní ochranné systémy, které jsou vybrány v prostorech ohro¾ených tímto výbuchem. Po¾adavky Atex souèasnì berou v úvahu souèásti a podsestavy, které nestaèí k výkonu nezávislých funkcí. Ale jsou dùle¾ité pøedev¹ím proto, ¾e spadají do bezpeènosti obou zaøízení a ochranných systémù.Pouze ty výrobky, které jsou zahrnuty do po¾adavkù smìrnice o novém pøístupu a které si pøejí pøedev¹ím splnit tato pøání, lze obchodovat na námìstí celé Evropské unie.Ustanovení smìrnice ATEX se vztahují na zcela nové výrobky, které jsou poprvé pøedstaveny k nákupu. Jedná se také o ty, které jsou vyrobeny v Evropské unii, a ty, které jsou dová¾eny do Evropské unie.Smìrnice ATEX obsahuje:- nové výrobky postavené v EU,- "nové výrobky",- nové nebo pou¾ité výrobky dová¾ené mimo Evropskou unii,- jiné výrobky a "jako ostatní" oznaèené ¾enou, která není jejich prvním producentem.