Nebezpeene zony pm

To mù¾e být dosa¾eno zpoèátku, ale ve výbu¹né atmosféøe, tj. Obsahující plyny, páry nebo prach. A taková hra ze seznamu v chemických obchodech, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, chemických závodech, cementárnách a spoustì rùzných, kde se dostávají pra¹né nebo prá¹kové výrobky.

Vzhledem k tomu, ¾e v øadì zemí Evropské unie se bezpeènostní pøedpisy ji¾ mnoho let znaènì li¹ily a vytvoøily velkou pøeká¾ku pro výmìnu zbo¾í, bylo rozhodnuto o jejich harmonizaci tím, ¾e se na zaøízení sedících v ohro¾ených zónách umístí tzv. Oznaèení ATEX.

Jaké jsou znaèky ATEX?Pod tímto jménem jsou uzavøené podrobné po¾adavky stanovené v právním kroku Evropské unie, které musí být provedeny v¹emi výrobky urèenými k tomu, aby se daly v oblastech ohro¾ených výbuchem. Po¾adavky, na nì¾ se tato pravidla nevztahují, lze regulovat internì v daných èlenských státech EU, nemohou být ani v rozporu s dùvody EU a nemohou tyto po¾adavky zhor¹it.Ka¾dé zaøízení urèené pro umístìní v prostøedí s nebezpeèím výbuchu musí být oznaèeno naøízením zavedeným smìrnicí. Tato znaèka zpùsobuje øadu symbolù, které definují rùzné parametry potøebné pro tato zaøízení. A prostì:Umístìním znaèky CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento materiál splòuje základní po¾adavky smìrnice.Prostory, ve kterých vzniká nebezpeèí výbuchu, byly rozlo¾eny na povrch nebezpeèí. Oznaèení nebezpeèné zóny také informuje o zpùsobu nebezpeèí, zatímco kdy¾ její síla:- plynová a kapalná zóna, jako¾ i jejich výpary byly oznaèeny písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak se zaøízení s ochranou proti explozi uvolnila do dvou skupin:- ¹kola A jsou zaøízení urèená pro ètení v dolech,- skupina II jsou nástroje nasazené do prostoru na pozadí plynù, tekutin nebo prachu ohro¾ujících výbuch.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò tìsnosti plá¹tì nádobí a síly pro ukonèení.Na zadní stranì je speciální teplotní skupina, tj. Maximální teplota povrchu, na které zaøízení mù¾e vytváøet.Jaké jsou výhody pou¾ívání znaèky ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti ve výrobních kanceláøích,- omezení hospodáøských ztrát z mo¾ných hrozeb nebo selhání,- sní¾ení prostojù výroby,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.