Nebezpeei po aru

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾ení rizika výbuchu hoølavých látek, vliv elektrostatické dislokace jisker. Je ¹iroce pou¾íván jako transport a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e pou¾ívat jinou formu. Nejjednodu¹¹í a nìkolik komplikovaných modelù je spojeno se zemnící svorkou a drátem. Vyvinutìj¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny ochranným re¾imem uzemnìní, díky nìmu¾ je pøípustné dávkování nebo pøeprava výrobku, kdy¾ je uzemnìní øádnì pøipojeno.

https://magniskin-beauty-oil.eu/cz/

Elektrostatické zemnìní se nejèastìji pou¾ívá pøi nakládání nebo vykládání ¾eleznièních cisteren, cisteren, sudù, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

Naplnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami mù¾e na konci vytváøet nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich vzniku je pravdìpodobnì míchání, èerpání nebo støíkání hoølavých látek. Elektrické náboje vznikají kontaktováním nebo výbìrem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do styku. V úspìchu jednoduchého a náhlého spojení s uzemnìním nebo nevybraným problémem mù¾e být vytvoøen krátký proudový puls, který bude zøejmý ve formì jiskry.Nedostatek péèe o jiskrový výboj mù¾e zapálit smìs plynù a vzduchu, o èem¾ svìdèí výbuch nebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.