Modelovani vlasu

Herbasnorex

Moje sestra zvlá¹» miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji hodit po celé hodiny a vyèesat ji spoleènì. Oèividnì se na tom podílí, ¾e chce, aby to vypadalo perfektnì, ¹estkrát je mo¾né vylep¹it ¹òùrku, natáèet je po celou dobu na vlasy, nebo se na nì pøitisknout. Nejradìji má nejradìji ¹kolní pøedstavení a dìlá je. Její nová role Queen of Mischief je navíc zábavná a já bych chtìl perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku maminka vyplivla tucet stuh s luky, které se k nim pøipojily. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne, a opìt ne. Rád bych èekal v zámcích .... tak to zaèalo. Èas managementu také jejich modelování. Vypadala skvìle jako skuteèná princezna. Ale kdy¾ je s princeznami, rychle zmìnila názor. Nemluvì o posledním, ¾e od zahájení výroby uplynulo více ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila vizi a ve svém projevu to nebylo o nic víc ne¾ to, ¾e "ne, já se mi nelíbí, nic neøíkej o aristokratovi, co¾ je její podøízený". Vynalezla nový úèes, zastrèila si vlasy na stranì plnìné koky. Proto¾e, jak to bylo døíve vytvoøeno, máme nyní schopnost øezání vlasù, tak¾e jsme naposledy chodili velmi dobøe. Její matka z mé strany a dal¹ích dvacet minut byla plná.

Podprsenky pro dívky