Mioici stroje a mikroskopy

Pro ty, kteøí se nepoèítají s daòovým úøadem prostøednictvím pokladny, nebude servisní kniha dùle¾itìj¹í. Ale ti, kteøí se rozhodnou být vatowcami, nebo dokonce nabízejí ovoce a nabídka slu¾eb, jejich nahrávání s pokladnou jako nievatowiec, bude tato kniha být umístìny v urèitém místì. Je tøeba dbát na skuteènost, ¾e ztráta servisního rejstøíku pokladny mù¾e mít vá¾né dùsledky pro investory. A budou zvlá¹tì dùle¾ité, aby ji nosit, kdy¾ obchodník se bude sna¾it zakrýt situaci i pøedtím, ne¾ servisní spoleènosti, kdy a pøed finanèním úøadem.

Servisní kniha je doporuèena, proto¾e obsahuje v¹echny druhy recenzí a zmìn. V souèasné dobì je na platformì textù z webové stránky, ¾e zástupce daòového úøadu mù¾e rozhodnout, zda obchodník vedl záznamy správnì nebo ne. Pokud se tedy ztratíte nebo znièíte servisní kní¾ku, neváhejte tuto skuteènost oznámit úøadu. Vyniká nejen hlá¹ením skuteènosti, ¾e kniha byla ztracena, ale také ukázala, jak se jí naposledy stalo. Není to v¹ak konec povinností, které by podnikatel mìl mít v této podobì.

Dùle¾itou vìcí je i to, ¾e okam¾itì poté, co jste ohlásili ztrátu v kanceláøi, zavolejte na pokladnu spoleènosti novou ¹krabku, která pøebírá servis a kontrolu pokladny. Její mu¾ nám dá duplikát. Je tøeba poznamenat, ¾e taková práce má za cíl vydat zálo¾ní kopii knihy. A pokud je na povrchu let ze slu¾eb jiných servisních spoleèností, mìlo by být vytvoøeno s posledním, ¾e duplikát knihy mù¾e zpùsobit nedostatky. Ano, udr¾ujte tento registr tak, aby v¾dy vy¹el na klidném místì, kde ho nelze vzít, nebo kde k nìmu nemají pøístup v¹ichni.

V pøípadì, ¾e zástupce daòového úøadu zjistí, ¾e v duplikátu jsou nesrovnalosti, mù¾e mít alespoò mo¾nost vrátit koncese poskytnuté na nákup pokladny. Navíc, pokud se podnikatel sám rozhodl urovnat s titulem plátce DPH, po takové události se jistì stane, ¾e bude muset opustit tento druh vedení záznamù.