Krajee auchan

Zelí patøí k nápojùm mezi nejviditelnìj¹í zeleninou. Má øadu nutrièních a imunizaèních vlastností, jako jsou: vitamíny B, vitamín C, A, E, K. Podobnì jako vápník, draslík, hoøèík, kyselina listová. Proto stojí za to, aby byl doplnìn o drcení zelí, které napomù¾e procesu pøípravy jídel. Øezaèka zelí umo¾òuje øezat zelí ve velkém rozsahu, který se bude dìlat, aby se rùzné druhy salátù a salátù, stejnì jako teplá jídla.

Øezaèka zelí je nezbytná pøi výrobì velkého mno¾ství zelí k okyselení. Loupané a drcené zelí je smìrováno do organizací ve vhodné nádobì, napø. Sudu. Jeho jednotlivé èásti jsou navrstveny nasekanou mrkví, posypané solí a pøidány bobkové listy a nové koøení. Takto rozøezané drcené zelí, zaji¹tìné a nalo¾ené shora, je fermentováno a okyseleno. Po okyselení je dùle¾itou slo¾kou bigosu, zelných polévek a salátù. Szatkownica & nbsp; funguje skvìle ve sborových kanceláøích, restauracích nebo jako malé vybavení v domácnosti, kde máme ka¾dý den mo¾nost krájet správné mno¾ství zelí pro pøímou spotøebu. Zelí je zelenina, která pomáhá mnoha zdravotním onemocnìním. Pøíkladem toho je, ¾e zabraòuje anémii, zvy¹uje celkovou imunitu tìla, léèí nemoci kloubù, zabraòuje otoku. Kromì toho poskytuje atraktivní pohled na vlasy, nehty a kù¾i. Nedávný výzkum ukazuje, ¾e zelí má tu vlastnost, ¾e brání rozvoji rakoviny reprodukèních orgánù, vèetnì osoby, kdy a u lidí. Extrakt zelí má speciální vlastnosti, které nejen posilují tìlo, ale také zlep¹ují chu» k jídlu. Je v¹ak tøeba pøiznat, ¾e ne ka¾dý mù¾e jíst tuto zeleninu. Neznají role, které se potýkají s nemocemi, které netolerují kruté nádobí. & nbsp; Pro zdravou èást populace vás zakoupená øezaèka zelí mù¾e motivovat k tomu, abyste do domácí nabídky vlo¾ili zelí. Zvlá¹tì to je stejný efekt nízké kalorickosti.