Kadeonictvi a daoova pokladna

Dodr¾ování nedostatkù je dobrá vìc. Informace o tom nad zákonodárce, který dal daòové poplatníky opravovat nesprávnì vydaných prodejních dokladù a prohlá¹ení, ani¾ by musel nést velké dùsledky. Tato mo¾nost existuje i v pøípadì registrace prodeje na èástku danì. Tak jaká je korekce na pokladnì?

V transakci za práci fyzických osob, které nevykonávají hospodáøskou èinnost a pau¹ální zemìdìlce, je zapotøebí zaznamenat ka¾dý prodej na finanèní èástku a doporuèit jí pøíjem. Výnosy jsou poèítány v KPiR na základì pravidelných zpráv. Chyby, ke kterým dochází pøi vydávání daòových dokladù, se obvykle vztahují na: vý¹i danì z pøedmìtù, také podporu, datum nebo vý¹i prodeje, poèet zbo¾í nebo slu¾eb. Rovnì¾ je mo¾né, ¾e váleèky do pokladny, na které jsou dány pøíjmy, budou nevyhnutelnì skonèeny platností a vytisknou dùkaz o nákupu ¹patnì. Pøi úspìchu pøi registraci prodeje na velmi obtí¾nou a obtí¾nou èástku je mo¾né, ¾e transakce zapsaná na pokladnì nemù¾e být obrácena nebo vylep¹ena pomocí jednoduchých funkcí v aktuálním nástroji. A¾ do konce bøezna 2013 nebylo jasné, co by mìlo být provedeno v pøípadì chyby v daòovém dokladu. Nìkteré mechanismy byly vyvinuty v èinnosti, její¾ vyu¾ívání podporovaly kanceláøe, ale tyto byly neoficiální. Od 1. dubna 2013 jsme v rozhodnutí týkajícím se daòových registraèních pokladen nalezli záznamy, které odrá¾ejí tuto zále¾itost. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí registrují prodej s pokladnami, provést dvì záznamy - záznamy o výdajích a reklamacích a dùkazy o zjevných chybách. Pøedpisy nestanoví, jak by se mìly dìlat, popsat je a jaké údaje musí mít v nich. Oba jsou pøizpùsobeny k opravì prodeje prezentované v pamìti pokladny, nicménì dal¹í z nich bude zamìøena na úspìch vý¹e zmínìného Chyby. Pøi zru¹ení potvrzení o zaplacení je tøeba dodr¾et pøíslu¹nou polo¾ku v registru chyb, vèetnì: hrubé hodnoty a danì zle zaznamenaného prodeje, struèný popis pøíèiny a formy chyby spolu s pùvodním potvrzením.