Jake nebezpeei ve smlouvach vidil autor textu

Jsme v poøádku, kdy¾ nás èekají rùzné nebezpeèí v ka¾dé fázi. Èasto se mi stalo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. Proto by do¹lo k výbuchu kotle, co¾ pro svatbu mìlo za následek i nákladné opravy. Jsem si vìdom skuteènosti, ¾e tento postup je dùle¾itý s mo¾ností ztráty ¾ivota, aèkoli nìkteøí mu¾i si to neuvìdomují.

Na¹tìstí nyní existuje pøedmìt, jako jsou klapky nebo pojistné ventily. Existuje stejný styl ventilu, který se spou¹tí automaticky, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání výbuchùm takových konstrukèních momentù, jako jsou nádr¾e, potrubí a podobnì. To bylo poprvé pou¾ito ve druhé polovinì sedmnáctého století v extrémnì obyèejném zaøízení, které bylo tlakové hrnce.Podíváme-li se na nejjednodu¹¹í modely, jako jsou pojistné ventily, vidíme, ¾e souèasná je jen rozbitné deska, která se porouchá plynu procházejícího pracovního tlaku.Bohu¾el, velmi èasto byl jeden z ventilù peèen. Èasto to bylo nevìdomì úètováno zákazníkem zaøízení. A hodnì zaèaly pou¾ívat dva nezávislé ventily, nejèastìji umístìné na opaèných koncích daného zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì namontovány v parních motorech. Tím se zabránilo rychlému stoupajícímu tlaku, který byl v pohonné jednotce vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, co¾ by mohlo být dokonce smrtí v¹ech cestujících.Mám ¹anci, ¾e jsem zajímal ètenáøe o pojistných ventilech. Ka¾dý, kdo tuto èást pøeèetl, si je pravdìpodobnì vìdom mimoøádnì dùle¾ité role, kterou tyto skupiny hrají v moderním svìtì a prùmyslu.