Inovaeni pokladna

https://v-forte.eu/cz/

Polská kuchynì se skládá vìt¹inou z masných pokrmù. Je to z operace, ve které dìláme hovìzí, vepøové a drùbe¾í závisí na tom, zda na¹e jídlo bude výsledek nebo selhání.

mytíMaso je tøeba umýt tìsnì pøed spu¹tìním. Nemù¾ete jednat, jestli¾e jsme schopni je schovat v lednièce, proto¾e v prùbìhu mytí èekáme na její povrch nebezpeèné bakterie, které mohou urychlit proces jeho rozkladu. Po umytí masa mù¾eme dùkladnì umýt ruce. Za zmínku stojí také èistotu u v¹ech pøedmìtù (no¾ù, sekacích desek, s nimi¾ bylo surové maso v kontaktu.

Øezání a koøeníMaso by mìlo být v¾dy rozøezáno po vláknech. Díky tomu bude po studiu jasné a mìkké. Pro øezání masa bychom v¹ak mìli pou¾ívat ostré no¾e. Dobrou cestou je jeho neustálé ostøení a oplachování. Díky tomu, øezy, které jsme øezali, nebudou nevzhledné. Je to poslední dùle¾itá, zejména proto, ¾e d¾usy procházejí roztrhanými okraji, èím¾ maso ztrácí svou ¹»avnatost a styl.

Nejlep¹í chu» je maso døíve marinované. Marináda mù¾e být vyrobena z èesneku, olivového oleje, rozmarýnu nebo jiných bylin a koøení. Aby se marináda nasávala, stojí za to pøedem dehydratovat. Nenahraditelná pak se mù¾e ukázat jako drtiè tìla. Díky nìmu bude tìlo pohlcovat marinádu, kterou nám vytvoøili, a bude to výbornìj¹í.

Tepelné zpracováníMarinované maso mù¾e být sma¾ené, pra¾ené nebo dusené. Frying a pití, stojí za to, ¾e na ni¾¹ím ohni budeme pøítomni. Maso je dáváno èásteènì z bílkovin a tuku, co¾ je dùvod, proè je pøíli¹ silný a má dokonalou teplotu, která znemo¾òuje jeho zastavení a zkrácení. Kdy¾ je sma¾íme pøi ni¾¹í teplotì, rozfoukáme to v ústech. Bìhem peèení je tøeba zajistit, aby tìlo bylo dennì napojeno na tuky. Díky tomu ochrání va¹e ¹»avnatost a styl.