In vitro v nimecku

Jedna z nejpopulárnìj¹ích politických otázek v Polsku je v posledních mìsících, nebo spí¹e je nyní in vitro. Je to pøedev¹ím o lidech nebo in vitro by mìlo být zakoupeno ze státního rozpoètu. Pokud jde o in-vitro rychlost za nedostatek, je neuvìøitelnì ¹iroká a výraznì pøekraèuje schopnosti prùmìrné polské rodiny. To je dùvod, proè neplodné osoby, které nyní nejsou schopné vyléèit svou neplodnost, usilují o spolufinancování in vitro.

Je v¹ak tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì in vitro není cena pìkným problémem. Nìkteøí lidé chtìjí úplnì zakázat in vitro. Jsou to vìdomí extrémnì konzervativních názorù, co¾ jen jeden z na¹ich dùvodù øíká, ¾e in vitro je krásnì zlo. Z tohoto dùvodu je také velmi dùle¾ité informovat veøejnost o tom, co je in vitro a jak dùle¾itá je v zásadì pro celou spoleènost. Bohu¾el je tajemstvím, ¾e Evropa, vèetnì vìt¹ího Polska, se pomalu depopuluje. Proto je dùle¾ité, aby se narodilo více dìtí. Pokud jde o cenu léèby in vitro, je pro mnohé páry, které byly drahými rodièi, zakázané. Koneckoncù, nìkdo, kdo se opravdu stará o dítì, které plánuje in vitro, pravdìpodobnì není krátký rodiè. Proto je metoda in vitro umístìna do nejvhodnìj¹ího stylu pro zvý¹ení plodnosti mezi mladými Poláky. Dnes je to rychle velmi dobøe prozkoumaná metoda, která je naprosto bezpeèná. Nejen to, ¾e nejlep¹í odborníci v oblasti léèby neplodnosti jsou jednomyslní, pokud by hodnota nemìla být pøeká¾kou pøed aplikací této technologie, proto¾e poskytuje stejnou jistotu nejlep¹í zpùsob léèby neplodnosti. Jedná se o otázku, zda je lep¹í se dr¾et svých pøedsudkù a jiných motivací nebo pøijmout pragmatické akce, které polským ¾enám umo¾ní porodit dìti.