Identifikace nebezpeei v misti kuchaoe

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v pøípadì nehod jsou dokonale pochopeny a zdokumentovány. Identifikace hrozeb, které plynou z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je tedy relativnì snadná. Situace se zastaví mnohem obtí¾nìji pøi úspìchu pøesunu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V síle úspìchù zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír v prachové struktuøe jsou velkým nebezpeèím výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe slou¾í k odstraòování usazeného prachu z parket, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. Vytváøí tak na plánu zachování hygieny na pracovi¹ti, vèetnì ochrany pracujících a strojù a zaøízení proti nepøíznivým úèinkùm prachu, pøi souèasném ohro¾ení druhotných výbuchù. Ka¾dá spoleènost provozující prùmyslová zaøízení musí provést instalaci v souladu s platnými normami stanovenými ve smìrnici.

Dùle¾itý úkol centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en pracujících v interiéru proti ¹kodlivým úèinkùm prachu.- ochrana strojù a zaøízení pøed poruchami vlivu ru¹ení prachu,- chránit stavbu ¾en, které pí¹í pracovní místa proti úèinkùm nekontrolovaného ohniska pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se na procesu vysávání podílejí hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, hrozí obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Operace, která zpùsobí znièení pra¹né jednotky a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony zaøazeny do skupiny zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, samotným významem centrálního vakuového èisticího zaøízení je sní¾ení rizika sekundárního výbuchu odstranìním takzvaného zbytkový prach. Øe¹ení z jedné strany maximalizuje výbu¹nou a po¾ární bezpeènost jednotky, na druhé stranì umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Toté¾ je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání provádìt pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.