Hasiei v anglietini

Spoleènì s platnými ustanoveními zákona o soukromém ministrovi a Radì z èervna 2010 je ka¾dý úøad povinen posoudit nebezpeèí po¾árù v domácnostech a úèelech, jako¾ i pozemek, který k nìmu patøí. Má ochranu zamìstnancù v továrnì.

Posouzení nebezpeèíJe nezbytné, aby práce v kombinaci s uplatòováním doporuèení tohoto naøízení byly budovány v profesionálním a kompetenèním typu, a proto je pøíli¹ daleko, aby tato zále¾itost byla svìøena spoleènosti, která tento model profesionálnì obrací. Komplexní posouzení nebezpeèí, potenciálnì výbu¹ných míst a urèení zón výskytu takové hrozby jsou prvními cíli dodavatelù takové zakázky.Nebezpeèí spojená s mo¾ností vzniku výbuchu úzce souvisí s látkami, které jsou zpracovávány v závodì, materiály pou¾ívanými v dobì technologického procesu a systémy ochrany strojù, jako¾ i jejich podsestavy. Probíhající obsah a výrobky mohou být spalovány ve vzduchu, v¾dy produkují velké mno¾ství tepla, mù¾e být také tlak na zvý¹ení tlaku a øe¹ení nebezpeèných materiálù. Výbuch je samo-udr¾itelným roz¹íøením pùsobnosti.

Oznaèení oblastí s nebezpeèím výbuchuOblasti s nebezpeèím výbuchu se nazývají frekvence a délka období výskytu nebezpeèné výbu¹né atmosféry. Jsou øízeny tøi typy znaèení tìchto zón.Nulová zóna - kde je nebezpeèí výbuchu a je tvoøena smìsí hoølavých látek se vzduchem, pøi tomto úspìchu je neustále ohro¾ena, èastìj¹í zátah po del¹í dobu.Zóna jedna - urèuje, ¾e hrozba mù¾e pøijít v prùbìhu dobré operace.Zóna 2 - to je oblast, kde není ¾ádné nebezpeèí v reálném období akce, ai kdy¾ je pøítomna hrozba, je krátkodobá.