Fiskalni tiskarna a fiskalni pokladna

Chcete zaèít podnikat? Chcete se uèit a vy¾adovat dal¹í nástroje? Nezapomeòte, ¾e nechcete být problémem daòového úøadu, vìnujte pozornost posledním zaøízením, které zakoupíte. Musíte vìdìt, ¾e pøi nákupu fiskálních tiskáren musí splòovat urèité po¾adavky, bez nich mù¾ete pou¾ít vysoké problémy.

Mnoho nových podnikatelù zkoumá, kde je lep¹í koupit fiskální tiskárnu. Je to, jak u¹etøit spoustu penìz a koupit on-line v pevné linii. Je dobré vìdìt, ¾e pokud chceme u¹etøit nìjaké peníze, mù¾eme se vystavit hlub¹ím kurzùm a problémùm, které na¹e tiskárna nesplní. Pamatujte, ¾e pøi hledání fiskální tiskárny mù¾ete najít mnoho spoleèností, ale ujistìte se, ¾e nabízené tiskárny budou splòovat va¹e po¾adavky. Nezapomeòte koupit kraków fiskální tiskárny od autorizovaných distributorù. Bylo by dobré, kdyby prodejní místo souèasnì poskytovalo servisní slu¾by v pøípadì selhání zaøízení.

Pro legální provedení zápisu na fiskální tiskárnì musí být splnìny následující podmínky:

Musí být poskytnuto:- finanèní modul a fiskální pamì» vlo¾ená do pokladny, proto nemù¾e být názorem v centrální mìnì systému,- tiskárna pøíjmù,- dva displeje zaji¹»ující konstantní ètení.

Musí mít fiskální pamì», která je jistì umístìna v zaøízení. Musí být integrován do hnízda s trvalou látkou. Fond musí pøi vìdomí minimálnì 1830 finanèních výkazù za den zaznamenat 200 nouzových nulování pamìti, 30 mo¾ností zmìny vý¹e daní. Nezbytným prvkem je signalizace dokonèení bìhem záznamu. Musí být schopen poskytnout zabezpeèení, které zabrání vymazání záznamù obsa¾ených v záznamech o pamìti. Ka¾dá fiskální pokladna by mìla být poji¹tìna olovìnou peèetí tak, aby byla levná, kdyby byla poru¹ena. Sí»ová baterie, sí»ová baterie, baterie nebo akumulátor musí umo¾òovat tisk minimálnì 200 výtiskù po dobu dvou dnù bez nutnosti sí»ového napájení. Jeho forma by byla vhodná, abych se nemohl zamìøit na nesprávný výpoèet nákupu a èástky splatné danì.