Finaneni peee ovy program

Program enova je finanèní a úèetní plán, který je v období poskytování komplexní podpory, a to jak pøi fyzické, tak i úèetní stránce spoleènosti. Tato slu¾ba se provádí zejména jako vedení záznamù, vysílání tohoto adresáøe, pøíprava deklarací a zpráv jak èasových, tak periodických.

Program enova umo¾òuje kromì jiného vytváøet deník s funkcí extrahování dílèích èasopisù. Kromì toho poskytuje mo¾nost registrovat DPH na nákupy a prodeje. Dále vám dává mo¾nost dokumentovat dokumenty. Jedná se o dokumenty, které nejsou fakturace - napøíklad bankovní výpisy, památníky, dovozní doklady, penì¾ní výkazy nebo výplaty. Tento program vám také umo¾òuje porovnávat zùstatky a obraty. Umo¾òuje také osídlení s dodavateli a zamy¹lení nad platbami. Exkurze také zaslou¾í skuteènost, ¾e program enova dává mo¾nost registrovat mìnové dohody. To se provádí spoleènì s tabulkou kurzù as automatickým výpoètem a zaznamenáváním kurzových rozdílù.Udr¾ování protokolù v tomto programu vám umo¾òuje rozdìlit je do ustanovení dokumentù urèitého typu. Záznamy dokumentù umo¾òují jejich automatické pøidávání do protokolù. Program má spoustu jednoduchých záznamù o DPH. DPH lze vypoøádat jak hotovì, tak èasovì rozli¹enými. Program také dává ¹anci spustit hotovostní a bankovní výkazy. Kromì toho se jedná o kombinování zùstatkù a obratù. Poskytuje pøíle¾itost definovat rozvahy spoleèností.Program je ji¾ k dispozici v dokumentaci umo¾òující osídlení s dodavateli. Nejdøíve mluvím o úrokových poznámkách, upomínkách, pøevodech, potvrzeních o zùstatcích.Program enova umo¾òuje podporu øízení lidských zdrojù. Má spoustu rozsáhlých funkcí, které se neustále roz¹iøují, co¾ je dùvod, proè se spoleènostmi pou¾ívají v¹emi prostøedky. Celkovì je program enova ideálním finanèním a úèetním systémem.