Dusledky a poieiny silnienich nehod

Jedním z nejdùle¾itìj¹ích prvkù bezpeènosti v tomto odvìtví je pomoc lidského ¾ivota.Je jisté, ¾e tyto typické chyby "vedou k nejvìt¹í dávce událostí také v závodì - také v umìní. Ve velkém mìøítku jsou na¹e - zdánlivì snadné a slabé - chyby ne¹kodné.

Vyhne se tìmto událostem?Samozøejmì za pøedpokladu, ¾e je pracovi¹tì dobøe pøipravené, a to i za nejpøekvapivìj¹ích okolností. Stejnì jako ve své lékárnièce musíte najít náplast a elastický obvaz, tak¾e v pozadí zamìstnání musíme mít pøístup k nejoriginálnìj¹ím zdrojùm pomoci.Nápoje z takového pravdìpodobnì hasicího pøístroje nebo protipo¾ární pokrývky - co¾ je první hrací hraèka s ohnìm, která zpùsobuje nenapravitelné ¹kody a bezprostøední ohro¾ení ¾ivota nebo zdraví. To, ¾e ve smyslu práce jsou urèeny výbu¹né zóny nebo zvý¹ené riziko po¾áru - zaplatí poslední názor, ¾e se v jejich prostøedí v¾dy pova¾ují za hasicí pøístroje vhodné velikosti a formy, aby se nebezpeèí odvrátilo.

Je skvìlé, ¾e jisté vlastnosti nebudou vylouèeny a samozvìdèivé - co bychom mìli dìlat v takové vìci?Vìt¹ina pøedpisù a pravidel pøedpokládá evakuaci lidí - a nìkdy i cenných, a výzvu pøíslu¹ných státních orgánù, jako jsou hasièská brigáda, policie, sanitka nebo specializované jednotky - plynová nebo energetická sanitka. Ve svìtle zákona platí, ¾e ¾ivot hostù je vy¹¹í hodnotou a ¾ádná èástka penìz nebo cena za úèel, stojí za ztrátu ¾ivota nebo vá¾né po¹kození zdraví. Tak¾e se sna¾te vyhnout se riziku nebo doporuèit sebe - ne vystavit sebe!