Domaci osvitleni pro solarni baterie

Osvìtlení je nedílnou souèástí vybavení va¹eho domova. Pøedev¹ím poskytuje svìtlo, osvìtluje místnosti a èasto plní dekorativní funkce. Na námìstí je mnoho zpùsobù osvìtlení, od tradièních ¾árovek a¾ po LED osvìtlení. Ka¾dý z nich má jiné funkce a navíc nabízí dal¹í výhody.V souèasné dobì jsou záøivky velmi dobøe známým zpùsobem svìtla, co¾ je zpùsob výbojky. Svìtlo ve fluorescenèních lampách je emitováno fosforem excitovaným ultrafialovým záøením, které roste do výbojového efektu v trubce naplnìné plynem. Plyn je obvykle smìsí rtuti a argonu. Výboje, které se vyskytují mezi wolframovými elektrodami, které jsou uva¾ovány ve fluorescenèní lampì, produkují neviditelné ultrafialové záøení s vlnovou délkou pøevá¾nì kolem 254 nm. Záøivky mohou mít øadu svìtlých barev, od bílého denního svìtla a¾ po dekorativní svìtla rùzných barev. Barva svìtla se odebere pomocí vhodného fosforu ve fluorescenèní lampì. V souèasné dobì vyu¾ívají záøivky rùzné typy. Sdílí jednoduché kruhové záøivky ve tvaru písmene U a kompaktní záøivky. Jediné jsou rozdìleny na staré záøivky, nad ka¾dou mnohem men¹í velikost. Tyto záøivky jsou odli¹né od záøivek s integrovaným zapalovacím systémem a také pro záøivky vy¾adující svítidla s takovým systémem. Dìlají své poslání v ka¾dodenních místnostech, ale spí¹e ve ¹kolách nebo jiných veøejných institucích. V¹echny typy záøivek mají ve srovnání se starými ¾árovkami velké výhody. Pøedev¹ím vyniká vysokou svìtelnou úèinností a del¹í pracovní dobou, díky které si u¾ívají opravdu dlouhotrvající popularity.