Daoova pokladna

Samozøejmì, ka¾dý z nás se setkal v obchodních a nových supermarketech s pokladnami. Poté prodejci vypoèítají své efekty a vytisknou nám potvrzení. Èasto a nevíme, co pøesnì tato èástka dává. Ve vìt¹inì výpoètù mù¾ete na kalkulaèce snadno provádìt. Proè je pokladna povinným místem v mnoha institucích a obchodech?

Pokladna je registr registrù. K dispozici je elektronické zaøízení, které provádí registraci obratu i daòových sazeb. Zahrneme jak daò z pøíjmù, tak DPH ve vý¹i danì. Jeho velikost je ovlivnìna maloobchodním prodejem. Na rozdíl od vnìj¹ích úèinkù nìkteré z tìchto pokladen neobsahují fiskální pamì». V¹echna data nákupu se zadávají do externích, správnì zabezpeèených pamìtí. Fiskální registraèní pokladny mají stále nejvy¹¹í povìst. Pou¾ívají se pouze v Polsku, Itálii a Øecku. Takové pokladny mají samostatnou fiskální pamì» se speciálními vlastnostmi. Poskytují jedineèné èíslo. Na konci prodeje jsou èástky danì smìrovány na takový pokladník. Existují poslední èisté a hrubé sazby.

Stojí za to si být vìdom toho, kdo by mìl mít takovou pokladnu. Pravdìpodobnì chce od pøíjmù v¹ech institucí nebo soukromých ¾en. Pokud pøíjmy pøesahují daný limit, mìly by být investovány do pokladny. Vý¹e mo¾nosti vyu¾ívá ministerstvo financí. K dispozici je také urèitá skupina zbo¾í, které lze prodávat pouze v pøípadì, ¾e máte takovou pokladnu. To je, mimo jiné, pro alkohol a tabákové výrobky. Po uskuteènìní prodejního dne má ka¾dý mu¾ v dané pokladnì své cílové denní fiskální zprávy. Je zapotøebí a pozdìji se zapí¹e do pamìti pøíslu¹né pokladny. Není dùle¾ité mìnit nebo vymazat.

Samozøejmì, pokladny jsou stále nejèastìji pou¾ívány v továrnách a supermarketech. Pokud v¹ak provozujeme soukromou firmu a va¹e zisky pøekraèují urèitý limit, mìli bychom také investovat do takového elektronického zaøízení. Díky nìmu budeme schopni splnit v¹echny formality.