Cyklistickou dopravu do norska

Silnièní cyklistika je typickým dopravním prostøedkem, který chce navzdory v¹emu spoustu problémù a spálí spoustu kalorií, co¾ je dùvod, proè se doporuèuje horká jízda na kole. Proto je také ideální øe¹ení pro lidi, kteøí chtìjí ztratit zbyteèné kilogramy. A lidé, kteøí chtìjí mít motor jen jako dopravní prostøedek nebo hobby, by mìli vìnovat zvlá¹tní pozornost menu, tak¾e výlety na kole nevyèerpávají pøíli¹ mnoho. Ní¾e uvádíme nìkolik tipù, které by mìly øídit lidi, kteøí øídí velké vzdálenosti na kole. Zde je cyklistická strava pro ty, kteøí rádi jízdí na kole:

Snídanì.Je to z toho dùvodu, ¾e sdìluje, ¾e snídanì je nejdùle¾itìj¹ím jídlem v denním systému. Obsahuje úkol zásobování energií po celý zbytek dne a zbývající pokrmy doplòují tuto energii. Jediným øe¹ením bude mimo jiné müsli s pøidáním banánù a rozinkami nebo mléèná polévka s tìstovinami (al dente.Svaèinu.Kdy¾ stojíme na kole, je tu spousta práce o dobrém obèerstvení, které nám poskytne skupiny a uspokojí náhlé hlady. Prvním prvkem by mìly být jednoduché uhlohydráty, proto doporuèujeme konzumovat zralé banány nebo sendvièe s d¾emem a medem. Pokud jde o zeleninu, jediným lékem budou rajèata a paprika.Veèeøe.Po intenzivní jízdì mù¾eme cítit silný hlad. Je pravda, ¾e èlovìk by nemìl pøehánìt ¾ivot jen po fyzickém cvièení. Ji¾ po pøíjezdu z jízdy na kole, v¹e, co potøebujete, je pomeranèový d¾us nebo cereální bar (jako dùkaz Corny. Sedíme na velkou veèeøi pozdìji, poté co po úsilí odpoèineme.Hydratace.Lidé nesmí zapomenout na správnou hydrataci tìla. Nejdùle¾itìj¹í je vypít správné mno¾ství tekutin pøed jízdou na kole. Nejzajímavìj¹ím øe¹ením bude voda, pro sportovce ¾ít vhodné energetické nápoje. Potøebujete a máte vìdomí, ¾e zamìstnanec potøebuje asi 2 litry vody dennì (samozøejmì s pohlavím a tìlesnou hmotností a úèinky pøípadné dehydratace, zejména ve fyzických podmínkách, okam¾itì sní¾í ná¹ výkon, cítíme døevo a energii zbavené.

Bicycle strava obsahující programy pøedlo¾ené mì není dùvod k nahrazení bì¾ných jídel, právì naopak. Nicménì, nemusíte pøejídat! A pro dámy, máme zájem o výbìru nejlep¹í stravu pro sebe na kole, se setkáváme s odborníkem na vý¾ivu, kteøí budou vybírat druhy jídel pro nás v takové povahy, kdy¾ jsem byl zrovna nejvhodnìj¹í pro nás, a ne pro statistické osobu.