Bezpeenostni dla by

Respektování ochrany ¾ivotního prostøedí a bezpeènosti práce nutí výrobce a u¾ivatele nástrojù zajistit maximální zapouzdøení zaøízení a tlakových zaøízení a chránit je pøed náhlým tlakovým rázem. Pou¾ití bezpeènostních diskù v zaøízeních je tedy je¹tì bì¾nìj¹í.

Bezpeènostní desky (nebo takzvané prasklé kotouèe chrání pøístroj a zaøízení proti nadmìrnému nárùstu nebo poklesu tlaku.Výrobce, který si vybere materiál pro stavbu dla¾dic, má zbývající prvky v péèi:- jejich chemická pevnost - nejcharakteristiètìj¹ím produktem, ze kterého jsou dla¾dice vyrobeny, je nerezová ocel,- jejich teplotní síla,- a trvanlivost desky - zde je pøekroèena odolnost desky vùèi tlaku bìhem procesu, stejnì jako její zmìna poøadí, teploty a chemických faktorù.Tato informace vám dává zmìnu v orientaci u¾ivatele bezpeènostních dla¾dic, která chutí dla¾dice, které mù¾e pou¾ít, a dobu jejich pou¾ití. V souèasné dobì je velmi efektivní, proto¾e pøedèasná výmìna dla¾dic mù¾e naru¹it proces umìní a zpùsobit zbyteèné ztráty.Vytvoøeno je nový zpùsob obkladù nazvaný obousmìrné bezpeènostní desky. Desky jsou také navr¾eny tak, aby chránily nádr¾ pøed podtlakem i pøetlakem. Díky na¹í komplexní konstrukci zaji¹»ují dla¾dice stabilitu nástroje a zaruèují jeho pou¾ití díky vestavìnému senzoru, který neustále monitoruje provoz bezpeènostní desky v obou smìrech.Výrobci nabízejí tyto kombinace tak, ¾e bezpeènostní deska je uspoøádána pøed pojistným ventilem. Tento typ øe¹ení má silné výhody, proto¾e:- zaji¹»uje úplnou tìsnost,- chrání pojistný ventil proti korozi a výjimeèným chemickým faktorùm,- dává vám mo¾nost vytvoøit pojistný ventil z levnìj¹ích materiálù.- po aktivaci bezpeènostního disku není nutné zaøízení ihned zastavit,- v pøípadì potøeby je mo¾né regulovat tlak pojistného ventilu bez jeho demontá¾e.Hra, vèetnì bezpeènostních dla¾dic, mù¾e být pou¾ita v¹ude tam, kde je ¾ádoucí zachovat sterilní provozní podmínky, proto¾e splòují v¹echny bezpeènostní standardy.