Atex smirnice 100a pdf

Smìrnice ATEX ve svém právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Pou¾ívá se pro datové produkty pro vìci v oblastech ohro¾ených výbuchem. Dotèené produkty musí striktnì vy¾adovat nejen bezpeènost, ale i zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Podle ustanovení daného normativního aktu se úroveò zaji¹tìní a související postupy posuzování vztahují hlavnì k ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, v nìm¾ bude tento speciální nástroj hrát.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí urèitý výrobek splòovat, aby mohl být aplikován v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ale jaké zóny to znamená? Nejdøíve zde mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je extrémnì vysoká pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje podrobné rozdìlení zaøízení do skupin. Je to dva z nich. V základní èásti jsou získána zaøízení, která se pou¾ívají v podzemí dolu i v oblastech, které mohou být metanovou výbu¹nou. Druhá skupina se získává pro zaøízení, která jsou obsluhována v budoucích lokalitách a která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky v¹ech pro osoby, které nesou vybavení v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhlíkového prachu. V harmonizovaných pravidlech lze snadno nalézt více bì¾ných po¾adavkù.

Mìjte na pamìti, ¾e pokrmy podobné tìm, které se nacházejí v blízkosti prostøedí s nebezpeèím výbuchu, by mìly být oznaèeny znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být opatøeno znaèkou, která by mìla být jasná, viditelná, trvalá a èitelná.

Oznamující orgán zkoumá celý plán øízení nebo jeden zdroj v plánu, aby zajistil soulad s pøíslu¹nými pøedpisy a po¾adavky smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou zásadou ATEX 2014/34 / EU.